သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀က္ဆုိဒ္သစ္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးနဲ.ပက္သက္သည္ ၀က္ဆုိဒ္သစ္ကုိ ပါရမီစာေပ ကကုိေက်ာ္ဦးက ေရးသားထားျပီ ကမၻာရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအောကာင္း ဘက္ေပါင္းစုံက ျမန္မာဘာသာနဲ. တင္ျပထားတယ္ ၾကည္ခ်င္ရင္ဒီမွာၾကည္.ပါ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s