ဓမၼအေပၚ သစၥာေဖာက္မႈၾကီ:

ေကာင္းေသာ အလုပ္ကုိလုပ္လွ်င္ ေကာင္းက်ဳိးကုိ ရ၍ေကာင္းေသာ အလုပ္ကုိ လုပ္လွ်င္ မေကာင္းက်ုိဳးကုိရ၏။ ဓမၼ၏နိယာမအတုိင္း ျဖစ္၏။ဓမၼနိယာမအတုိင္း ျဖစ္ေအာင္ ဓမၼက ေဆာင္ရြက္သည္။သုိရာတြင္ ဓမၼနိယာမကုိ

ေျပာင္းျပန္ လုပ္သူမ်ားသည္ မေကာင္းေသာ အလုပ္ျဖင့္ မေကာင္းက်ဳိးကုိ ရရွိတတ္ၾကသည္၏။ေကာင္းေသာ အလုပ္ျဖင့္ မေကာင္းက်ဳိးကုိ ရရွိတတ္ၾက၏။

ဤဓမၼနိယာမ ကုိေျပာင္းျပန္ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဒုစရုိက္သမားမ်ားက ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျပီး သုစရုိက္သမားမ်ား က ဆင္းရဲၾက သည္ကုိ မ်က္စီေအာက္ပင္ ေတြျမင္ ၾကရေလရာ ဓမၼနိယာမ ဟူသည္ မွန္ကန္မွမွန္ ကုန္ေလရဲ. လား ဟူ၍္ ေမးခြန္းထုတ္တတ္လာၾက၏။ကုသုိလ္ နွင္အကုသုိလ္ အေပၚ သံသယ ရွိတတ္ၾက၏။

ဒီလုိ ေမးခြန္းထုတ္ သံသယရွိသူမ်ားတြင္ ဗုဒၶၼဘာသာ၀င္မ်ားလည္း ပါ၀င္ ၾကသည္။ထုိသုိပါ၀င္လာေသာ္လည္း

သူတုိ.သည္ ကမၼႆကတ သမၼာဒိ႒ိ အမည္ခံသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ကုသုိလ္ နွင့္ အကုသုိလ္

အေပၚ သံသယရွိေၾကာင္း ၀စိကံျဖင့္ လည္းမေဖာ္ျပရဲၾက၊ ကာယကံျဖင့္လည္းမေဖာ္ျပရဲ.ၾက။

သုိ.ေသာ္မေနာကံျဖင့္ေဖာ္ျပေနၾကသည္။ထုိသုိ.ေဖာ္ျပေနသည္ကုိ သူတုိ.၏ ေန.စဥ္လက္ေတြ.ေဆာင္ရြက္ခ်က္

မ်ား မွေထာက္ဆ၍်္ သိရ၏။သုိျဖစ္ေသာ္လည္း သူတုိ.သည္ သူတုိ.ကုိ ယ္သူတုိ. ဗုဒၶၼဘာသာ၀င္ စစ္စစ္ျဖစ္ၾကာင္း

ဓမၼနိယာမ ကုိလက္ခံေၾကာင္း၊ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္အေပၚ သံသယမရွိေၾကာင္း တဖြဖြ ေျပာဆုိတတ္ၾက၏။

ေလာက မ်က္ျမင္အရလည္း ကုန္သည္ေလာက၊ ၀န္ထမ္းေလာက မည္သည္ေလာကတြင္မဆုိ ျဖတ္လမ္းသမား

မ်ားက ၾကီးပြားၾကျပီး၊ လမ္းေဟာင္းသမားမ်ားက နိမ့္က်ေနသညါကုိ ေတြရ၏။ထုိေၾကာင့္ဓမၼနိယာမ အေပၚမယုံ

ၾကည္ဘဲ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ အေပၚ သံသယ ရွိသူမ်ား က ကုန္သည္ေလာကတြင္လည္းကုန္သည္အေနျဖင့္

မေတာ္မတရား ေရာင္းခ်လွ်င္ အျမတ္မ်ားမ်ား ရ၍ၾကီးပြားလြယ္၏။ ၀န္ထမ္းေလာက ၌လည္း ၀န္ထမ္းအေနျဖင့္

မိမိ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သည္ထက္ မိမိ၏ အထက္အရာရွိ၏ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ားကုိ

လုိေလေသးမရွိ ေလေအာင္ ထမ္းေဆာင္ပါက ရာထူးျမန္ျမန္ တတ္သျဖင့္ ၾကီးပြားလြယ္၏။ တျခားေရးရာ၌

လည္းထုိနည္းအတုိင္း ရုိးရုိးမွန္မွန္ လုပ္သည္ထက္ ဆန္းဆန္းနွင့္မွားမွား လုပ္ပါက ၾကီးပြားျမန္၏။

ထုိေၾကာင့္ ဓမၼနိယာမအတုိင္း မဟုတ္ပဲ မေကာင္းေသာ အကုသုိလ္လုပ္ငန္း ကေကာင္းက်ဳိးေပးေနသည္ကုိ

လက္ေတြ.ခံစားေနရသျဖင့္ ဓမၼနိယာမ အေပၚ မယုံၾကည္ဟူ၍ ဆုိရင္လည္း ဆုိထုိက္ပါ၏။ကုသုိလ္ကံနွင့္ အကုသုိလ္ကံ အေပၚသံသယ ရွိတယ္ဆုိရင္လည္းဆုိထုိက္ပါ၏။အမွန္အားျဖင့္ ေဒသနာထက္ လက္ေတြ႕က

ယုံၾကည္မႈကုိ ပုိ၍ အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ၏။ဤသည္မွာ မျငင္းနုိင္ေသာ သက္ေသျပခ်က္ပင္ျဖစ္၏

ဓမၼသည္ သူသေဘာကုိ သူေဆာင္၏။ သစၥာသည္ ေရွ႕ေနာက္ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖစ္ေအာင္ ဆက္စပ္ေပး၏။

ေရွ႕နွင့္ေနာက္ ဆုိသည္မွာ စိတ္က ၾကံစည္သည္႕အတုိင္း နႈတ္က ေျပာဆုိရာတြင စိတ္ႏွင့္နႈတ္ ေရွ႕ေနာက္ ညီညြတ္ျခင္း၊စိတ္က ၾကံစည္သည္.အတုိင္း ကုိယ္က ျပဳလုပ္ရာတြင္ စိတ္နွင့္ကုိယ္ ေရွ႕နွင့္ေနာက္ ညီညြတ္ျခင္း

နႈတ္က ေျပာဆုိသည္ အတုိင္း ကုိယ္က ျပဳလုပ္ရာတြင္ နႈတ္နွင္.ကုိယ္ ေရွ႕နွင့္ေနာက္ ညီညြတ္ျခင္း တုိ.ပင္ ျဖစ္၏။

ဤသည္ကုိပင္`ကံ´မ်ားအခ်င္းခ်င္း သစၥာရွိသည္ဟု ဆုိရ၏။ ဓမၼၼအေပၚသစၥာရွိျခင္းဟူ၍လည္း ဆိုရ၏။

ထိုသို႔မဟုတ္ပဲစိတ္က တမ်ိဳးၾကံ၊ ႏႈတ္ကတမ်ိဳးေျပာျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ စိတ္က တမ်ိဳးၾကံ၊ ကိုယ္က တမ်ိဳးလုပ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ကတမ်ိဳးေျပာ၊ ကိုယ္က တမ်ိဳးလုပ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ `ကံ´ အခ်င္းခ်င္း သစၥာေဖာက္ျခင္း မည္၏၊ ကံအခ်င္းခ်င္းအေပၚ သစၥာေဖာက္ျခင္းသည္ပင္ ဓမၼအေပၚ သစၥာေဖာက္ျခင္းမည္၏။ ေလာကအေၾကာင္းအရ ေျပာလွ်င္လည္း ပုဂိၢဳလ္အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးက သစၥာေဖာက္ျခင္းသည္လည္း ဓမၼအေပၚ သစၥာေဖာက္ျခင္းမည္၏။ ဓမၼအေၾကာင္းအရာရ ေျပာရရင္လည္း ကံမ်ားအခ်င္းခ်င္း တစ္ခုအေပၚ တစ္ခုက သစၥာေဖာက္ျခင္းသည္လည္း ဓမၼအေပၚ သစၥာေဖာက္ျခင္းပင္ျဖစ္္၏။

သက္ေရာက္အားနွင့္ တန္ျပန္သက္ေရာက္အားတုိ.၏ နိယာမအရ ပုဂၢိဳလ္ကျဖစ္ေစ၊ ကံကျဖစ္ေစ ဓမၼအေပၚ သစၥာေဖာက္ပါက ဓမၼသည္မလြဲမေသြ တုံ႔ျပန္မည္ျဖစ္၏။ ဓမၼသည္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံရပါက ဓမၼကလည္း ျပန္လည္တိုက္မည္ ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ နိယာမ ျဖစ္၏။ ဤနိယာမကို ဓမၼသည္မေက်ာ္လြန္ႏိုင္။

ဓမၼအေပၚသစၥေဖာက္ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု ေတာင္ေလးလံုး ဆရာေတာ္ႀကီးက သူ၏ ပညာပါရမီ အလင္းျပက်မ္း စာမ်က္ႏွာ (၅၀)၌ ဤသို႔ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။

`ေက်ာ္ၾကားမႈ၊ ဘုန္းကံ ႀကီးမားမႈ၊ လာဘ္ေပါမ်ားမႈမ်ားကိုမငဲ့ကြက္မူ၍ မိမိ တက္သိသလို တက္ပါေစ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စာေပ ပို႔ခ်ျခင္းသည္ ဒါနပါရမီ ျဖစ္၏။ ေက်ာ္ၾကားမႈ၊ ဘုန္းကံႀကီးမားမႈ၊ လာဘ္လာဘ ေပါမ်ားမႈမ်ားကို ရည္ရြယ္၍ စာေပပို႔ခ်ေနျခင္းသည္ ဒါနပါရမီ မျဖစ္။ စာေပပို႔ခ်ေနျခင္းထက္ မပို႔ခ်ဘဲ အိမ္ေနျခင္းက ျမတ္ေသးသည္ ဟူ၍ အဂၤုတၱရ္ အ႒ကထာ၊ သာရတၱဒီပနီဋီကာမ်ား၌ တို္က္႐ိုက္ ဆိုထားပါသည္။ စာေပ ပို႔ခ်ေနပါလ်က္ ေသလြန္လွ်င္ ငရဲက်မည္ ဆိုလိုသည္။´ဤသည္မွာ ၀စီကံႏွင့္ မေနာကံတို႔ အခ်င္းခ်င္း ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ မညီညြတ္သျဖင့္ ဓမၼအေပၚ သစၥာေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္၏။ ဓမၼအေပၚ သစၥာေဖာက္ေသာအခါ ဓမၼ၏ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈအရ ေသလြန္လွ်င္ငရဲက်၏။ ဤအက်ဳိးကား ျငင္းပယ္၍ မရေသာ အက်ဳိးျဖစ္၏။ ျငင္းပယ္၍ရေသာ အက်ဳိးကား မေသလြန္မီ ပစၥဳပၸန္ဘ၀၌မူ ျဖစ္ေကာင္း၏။

စာေပအပို႔အခ်ေကာင္းသျဖင့္ မူရင္းရည္ရြယ္ခ်က္ မည္သို႔ရွိေစကာမူ ေက်ာ္ၾကားခ်င္လည္း ေက်ာ္ၾကားႏိုင္၏။ လာဘ္လာဘ ေပါမ်ားခ်င္လည္းေပါမ်ားႏုင္၏။ ဘုန္းကံ ႀကီးမားခ်င္လည္း ႀကီးမားႏုိင္၏။ ဤသေဘာကိုေလာက၌ ျမင္ႏုိင္၏။ စာေပပို႔ခ်မႈလုပ္ငန္း၌သာမက အျခားေသာ ဓမၼအေပၚ သစၥာေဖာက္ လုပ္ငန္းမ်ား၌လည္း ပစၥကၡဘ၀တြင္ ႀကီးပြားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ဓမၼအေပၚ သစၥာေဖာက္ျခင္း လုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ ဒုစရုိက္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ႀကီးပြားျခင္းျဖစ္၏။

အမွန္အားျဖင့္ ဓမၼနိယာမအရ အကုသိုလ္ လုပ္ငန္းသည္ ဆင္းရဲျခင္း အက်ဳိးကိုသာ ေပးရၿပီး ကုသိုလ္လုပ္ငန္းသည္သာ ခ်မ္းသာျခင္းကိုေပးရမည္ျဖစ္၏။ သို႔ပါလ်က္ ဤေလာက၌ အကုသိုလ္လုပ္ငန္းျဖင့္ ခ်မ္းသာျခင္းအက်ဳိးကို ရရွိၾကသူမ်ားကို ေတြ႔ေနရ၏။ သို႔ျဖစ္လ်င္ အကုသိုလ္သည္လည္း ေကာင္းေသာအက်ဳိးကို ေပး၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္သည္လည္း မေကာင္းေသာအက်ဳိးကို ေပး၏ဟူ၍ လည္းေကာင္း ဆိုရမလိုျဖစ္၏။

ထိုသို႔ ဆိုႏုိင္ရန္ ဤေလာက၌ သက္ေသအျဖစ္ အေထာက္အထား မ်ားစြာရွိ၏။ ဒုစရုိက္ လုပ္ငန္းျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ားကို ေတြ႕ရ၏။ သုစရုိက္ လုပ္ငန္းျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတေနသူမ်ားစြာကို ေတြ႕ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္ျမင္အေထာက္အထားမ်ားအရ အကုသိုလ္က မေကာင္းက်ဳိးကိုေပးသည္ဟူေသာ ေဒသနာသည္ လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကေကာင္းက်ဳိးကိုေပးသည္ဟူေသာ ေဒသနာသည္လည္းေကာင္း ကမၼနိယာမအရ မလြဲမေသြ မုခ်ဧကန္ မွန္သည္ဟု ဆိုရန္ခက္ေၾကာင္း ျပႏိုင္ပါ၏။ အကယ္၍ ထိုသို႔ဆိုႏုိင္ပါကလည္း လက္ခံယံုၾကည္ရန္ ခက္သည္ဟူ၍ အေၾကာင္းျပႏုိင္ပါ၏။

ထိုသို႔ မ်က္ျမင္ အေထာက္အထားမ်ား အရလည္း ဒုစရိုက္သမားမ်ားက ခ်မ္းသာၿပီး သုစရုိက္သမားမ်ားက ဆင္းရဲသည္ဟုဆိုလွ်င္ ထိုသို႔ဆိုသည္မွာ မွန္ပါ၏။ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ စည္သူမင္းၾကီးႏွင့္ သားေတာ္ နရသူတို႔၏ သာဓကကို လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးစာေပအရလည္း ဗိမၼိသာရ မင္းၾကီးႏွင့္ သားေတာ္ အဇာတသတ္တို႔၏ သာဓကကိုလည္းေကာင္း ေထာက္ရႈသျဖင့္ အကုသိုလ္ လုပ္ငန္းက ေကာင္းက်ဳိးကို ေပးႏုိင္သည္ဟု ဆိုဖြယ္ရွိသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။

သို႔ရာတြင္ အကုသိုလ္ လုပ္ငန္းျဖင့္ ေကာင္းက်ဳိးကို ရခ်င္မွရ၏။ မရသူမ်ားလည္းရွိ၏။ ကုသိုလ္လုပ္ငန္းျဖင့္ မေကာင္းက်ဳိးကို ရခ်င္မွ ရ၏။ မရသူမ်ားလည္း ရွိ၏။ အကုသိုလ္ လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးသူတိုင္း ႀကီးပြားသည္မဟုတ္၊ ကုသိုလ္ လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးသူတိုင္းလည္း ဆင္းရဲမြဲေတသည္ မဟုတ္။

အမွန္အားျဖင္း အကုသုိလ္လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းသည္ လည္းေကာင္း ဓမၼအေပၚ သစၥာေဖာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ကံႏွင့္ကံ၏ အက်ဳိးတို႔ လိုက္ေရာညီေထြ မရွိျခင္းသည္ ဓမၼအေပၚသစၥာေဖာက္ျဖင္း မည္၏။ ဓမၼအေပၚ သစၥာေဖာက္းျခင္းမွန္သမွ် ဓမၼ၏ ဒဏ္ခက္ျခင္းကိုခံရမည္မွာ မလြဲမေသြ မွန္လွေပ၏။ သက္ေရာက္အားႏွင့္ တန္ျပန္ သက္ေရာက္အားတို႔၏ နိယာမအရ အပုပ္ခ်ျခင္းခံရေသာ ဓမၼသည္ မိမိအေပၚ အပုပ္ခ်သူအား ျပန္၍ဒဏ္ခက္ရသည္မွာ မေရွာင္လဲြႊႏုိင္ေသာ နိယာမအရ ျဖစ္၏။ ထိုနိယာမအတိုင္း ဒမၼက ဒဏ္ခက္မည္မွာ ေသခ်ာပါ၏။

သို႔ရာတြင္ `မည္သည့္အခ်ိန္ဒဏ္ခက္မည္နည္း´ ဟူ၍အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ပက္သတ္ၿပီး စဥ္းစားစရာသာ ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ကာလအရ မေသခ်ာေသာ္လည္း နိယာမအရ ဒဏ္မည္မွာ အလြန္ပင္ေသခ်ာပါ၏။

အကုသိုလ္လုပ္ငန္းေၾကာင္း ခ်မ္းသာရာတြင္ အကုသိုလ္က ေကာင္းက်ဳိးေပး၍ ခ်မ္းသာသည္မဟုတ္။ ကုသိုလ္ျပဳစဥ္က အကုသိုလ္ေရာေႏွာသြားသျဖင့္သာ အကုသိုလ္လုပ္ငန္းမွာ ကုသုိလ္က ေကာင္းက်ဳိးေပးျခင္း ျဖစ္၏။ ကုသိုလ္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းမွာလည္း မူလ အကုုသိုလ္ျပဳစဥ္က ကုသုိလ္ေရာေႏွာပါ၀င္ သြားသျဖင့္ ကုသိုလ္လုပ္ငန္း၌ အကုသိုလ္က မေကာင္းက်ဳိး ေပးျခင္း ျဖစ္၏။

ဤသေဘာကို `ပကတူပ နိႆယ ပစၥယသတၱိ´ျဖင့္ အကုသိုလ္က ကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ကုသုိလ္က အကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ဆိုရ၏။

အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္အရ ဓမၼသည္ ေကာင္းက်ဳိးကိုေပး၏။ အဓမၼသည္ မေကာင္းက်ဳိးကိုေပး၏။ ဤနိယာမကို မည္သူကမွ ေဖာက္လႊဲေဖာက္ျပန္ မျပဳႏိုင္။ အကယ္၍ ေဖာက္လႊဲေဖာက္ျပန္ ျပဳႏုိင္သည္ဟု ယူလွ်င္လည္းထိုအယူသည္ မိစၧာဒိ႒ိ အယူအရ အကုသိုလ္လုပ္ငန္းျဖင့္ ႀကီးပြားသည္ဟူ၍ မွတ္ယူသူအား ေလာေလာဆယ္ ဒုကၡကို မေတြ႕လွ်င္ ေသခါနီးကာလ မရဏသန္နေဇာေစာခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိမိျပဳခဲ့မိေသာ အကုသိုလ္မ်ားက ႀကီးစြာေသာဒုကၡကို ေပးမည္ျဖစ္၏။ အဇာတသက္ မင္းအားလည္း ႀကီးစြာေသာ ဒုကၡကို ေပးခဲ့သည္။ နရသူမင္းအားလည္း ႀကီးစြာေသာဒုကၡကိုေပးခဲ့၏။ ယံုမွားဖြယ္မရွိ။

ထို႕ေၾကာင့္ ႏႈတ္က ဓမၼကိုေျပာလွ်င္ ကိုယ္ႏွင့္စိတ္ကလည္း ဓမၼအတိုင္းျဖစ္ရေလေအာင္ သမၼပဓာန္ ထိုက္ေသာ

၀ီရိယကို သံုး၍ က်င္႔ၾကံ အားထုတ္အပ္ပါ၏ ။

ထိုသို႔ မဟုတ္ဘဲ ႏႈတ္ကသာ ဓမၼကို ေအာ္က်ယ္ဟစ္က်ယ္ ေျပာျပီး ကိုယ္ႏွင္႔စိတ္ကအဓမၼကို တိတ္တိတ္ပုန္း က်င္႔ၾကံ အားထုတ္မည္ဆိုပါက ဓမၼအေပၚ သစၥာေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သျဖင္႔ သစၥာေဖာက္ျခင္းခံရေသာ ဓမၼကလည္း ျပန္လည္ဒဏ္ခတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးနက္စြာ ယံုၾကည္အပ္ပါ၏ ။

ဦးေရႊေအာင္

Advertisements

One thought on “ဓမၼအေပၚ သစၥာေဖာက္မႈၾကီ:

  1. ေကာင္းလုိက္တာ ကံသေဘာကုိနားလည္သြားျပီ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s