တည္.တည္.ေတြးပါ ထည္.ထည္.မေတြးပါနဲ့

အမွန္တရားကုိ တကယ္ အလုိရွိၿပီး အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြ ဆည္းပူးေနၾကေသာ သူေတာ္ ေကာင္းမ်ားကုိ ေတြ႔ဘူးပါတယ္တဲ့..။ ႏွစ္ေတြလေတြ ၾကာေသာ္ လည္း စစ္မွန္ေသာ လြတ္ေျမာက္ မႈကုိ မရပဲ မဂၢင္ အတု ကုိ မဂၢင္ အစစ္ ထင္ ကာ ကုိယ္ ထင္ ရာ ပုံေဖာ ္ၿပီး အစြဲ ဝင္ ကာ ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကတာ ကုိ လည္းေတြ႔ ဘူးပါတယ္ တဲ့..။အမွန္ကုိ မသိေသးသမွ် အမွားေပၚမွာ ပင္ အမွန္ထင္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္တတ္ေသာ ေၾကာင့္ ဘယ္ သူ႔ကုိ မွ အျပစ္တင္ ေျပာဆုိေနစရာ မလုိပါဘူး၊ ကုိယ္ တုိင္သာ မွန္ သထက္ မွန္ေအာင္ ႀကဳိးစားဘုိ႔ ကၽြန္မ အားဆုံးမ လုိက္ပါတယ္..။

အခုေရးသားမွ်ေဝေနတာ ေတြကုိ ျပန္ၿပီး စုစည္းရလ်င္..ထည့္ထည့္ေတြးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ မည့္ မိစၦာ ဒိ႒ိ ကုိ ေရွာင္က်ဥ္ ၿပီး ၊ တည့္တည့္ ေတြးျခင္းျဖင့္ သမၼာဒိ႒ိ အျမင္မွန္ ကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္..သမၼာဒိ႒ိ ၅မ်ဳိးကုိ ေရွ႔ မွာေ ဖၚျပခဲ့ပါတယ္..။ ပထမဆုံးေသာ သမၼာ ဒိ႒ိ ျဖစ္တဲ့ ကမၼ သကတ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ဘုိ႔ရာ မွာ ကၽြန္မတုိ႔ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ ကုိ နားလည္ရပါလိမ့္မယ္..။ ကုသုိလ္၊အကုသုိလ္ ကုိ ခဲြ ျခားႏုိင္ဘုိ႔ရာ..လကၡဏ၊ရသ၊ပစၥဳပ႒ာန္၊ ပဒ႒ာန္ အခ်က္ ေလးခ်က္ နဲ႔ စိစစ္ရပါမယ္.. ပထမ အခ်က္ ျဖစ္တဲ့ လကၡဏာ ကုိ ေဖာ ္ျပခဲ့ ၿပီး ျဖစ္လုိ႔ အခု Post မွာ ဒုတိယ အခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ရသ ကုိ ေျပာ ျပပါမယ္..။
ရသ ဟူသည္ မွာ အလုပ္ ကိစၥ ကုိ ရသ လုိ႔ ေခၚပါတယ္..။လူဆုိးလူေကာင္းခြဲျခားရာ မွာ ထုိလူလုပ္ေနေသာ အလုပ္ ကိစၥ ကုိ ၾကည့္ ၿပီး လူဆုိးလူေကာင္း ခြဲ သကဲ့သုိ႔၊ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ အလုပ္ ကိစၥ ကုိ ၾကည့္ၿပီး ဤ ကားကုသုိလ္၊ ဤ ကားအကုသုိလ္ လုိ႔ ခြဲျခား သိႏုိင္ ျခင္းကုိ ရသလုိ႔ေခၚပါတယ္..။
အကုသုိလ္ ၏ အလုပ္ ကိစၥ ရသမွာ ( ကုသလ ပဋိပကၡ ရသံ = ကုသုိလ္ တရားကုိဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳျခင္းအလုပ္ ကိစၥ ရွိ၏) ဟုဆုိ သည့္အတုိင္း စြန္႔လႊတ္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ခ်မ္းသာ စြာ ကာယကံ ဝစီကံ၊ မေနာကံ အလုပ္ မ်ားကုိ လုပ္မရေအာင္စြဲလန္းေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ဆင္းရဲစြာ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ အလုပ္ မ်ားကုိ လုပ္ ၿပီးကုသုိလ္ကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳလုပ္ျခင္း ကုိ အကုသုိလ္၏ အလုပ္ ကိစၥ ရသ လုိ႔ေခၚပါတယ္ ။
ကုသုိလ္ ၏ အလုပ္ ကိစၥ ရသမွာ ( အကုသလ ဝိဒၶံ သန ရသံ = အကုသုိလ္ တရားမ်ားကုိ ဖ်က္စီးျခင္း ကိစၥ ရွိ၏) ဟုဆုိ သည့္အတုိင္း စြဲလန္း ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ဆင္းရဲ စြာ ကာယကံ ဝစီကံ၊ မေနာကံ အလုပ္ မ်ားကုိ လုပ္မရေအာင္ စြန္႔လႊတ္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ အလုပ္ မ်ားကုိ လုပ္ ၿပီး အကုသုိလ္ တရားမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း ၊ ျပဳလုပ္ျခင္း ကုိ ကုသုိလ္၏ အလုပ္ ကိစၥ ရသ လုိ႔ေခၚပါတယ္ ။
ကုသုိလ္၏ အလုပ္ ကိစၥ ကုိ ၂-မ်ဳိးခြဲရမယ္။ေလာကီကုသုိလ္ တရားသည္ အကုသုိလ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ပဋိပကၡ ကိစၥ သာ ရွိပါတယ္။မဂ္ကုသုိလ္ကေတာ့ အကုသုိလ္တရားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း ဝိဒၶံသန ကိစၥ ရွိပါတယ္…။
မဂ္ျဖင့္ပယ္ အပ္ေသာ အကုသုိလ္ တရားမ်ားသည္ ေနာင္ လုံးဝ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးတယ္ လုိ႔ ဆုိ ပါတယ္..။ေလာကီ ကုသုိလ္က ပယ္ အပ္ေသာ အကုသုိလ္ကေတာ့ ကုသုိလ္အားေကာင္းေသာ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ခြင့္ မရပဲ ကုသုိလ္အးနည္းခ်ိန္မွာ တစ္ဖန္ျဖစ္ခြင့္ ရွိေနပါေသးတယ္။

တည့္တည့္ေတြးပါဆုိတာ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ သမၼာ သကၤပၸ ျဖစ္ေအာင္ ေနရမယ္ လုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္..။

ထည့္ထည့္ မေတြးပါနဲ႔ ဆုိတာကေတာ့ အဓိပၸါယ္ က မိစၦာ သကၤပၸ မျဖစ္ေအာင္ေနရမယ္ လုိ႔ ဆုိလုိ ပါတယ္..။

တည့္တည့္ သိျမင္ရင္ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ ၿပီး ထည့္ထည့္ သိမယ္ ဆုိရင္ မိစၦာ ဒိ႒ိ ျဖစ္ပါတယ္..။

တည့္တည့္ ေတြးရင္ သမၼာ သကၤပၸ ျဖစ္ ၿပီး ထည့္ထည့္ေတြးရင္ မိစၦာ သကၤပၸ ျဖစ္ပါတယ္..။

တည့္တည့္ သိအာင္ ႀကဳိးစားရင္ သမၼာ ဝါယမျဖစ္ၿပီး ၊ ထည့္ ထည့္ သိ ၿပီးႀကဳိးစားရင္ မိစၦာ ဝါယမ ျဖစ္ပါတယ္..။

တည့္တည့္ သိအာင္ ဂရုစုိက္လွ်င္ သမၼာ သတိ ျဖစ္ၿပီး ၊ ထည့္ ထည့္ သိ ၿပီးဂရုစုိက္ လွ်င္ မိစၦာ သတိ ျဖစ္ပါတယ္..။

တည့္တည့္သိျမင္ ျခင္းမွာ တည္ ၾကည္ ေနလွ်င္ သမၼာ သမာဓိျဖစ္ၿပီး ၊ထည့္ထည့္ သိ ၿပီးတည္ ေနလွ်င္ မိစၦာသမာဓိ ျဖစ္ပါတယ္ ။
ေလာကမွာ ေကာင္းတာ မျဖစ္ရင္၊ ဆုိးတာ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ သတိ ႀကီးစြာ ထားရပါလိမ့္ မယ္…။
(၃၁)ဘုံဟူေသာ ေလာ ကႀကီးကုိ အမွန္ အတုိင္းအသုံးျပဳလုိလွ်င္၊ (သိတာ ႏွင့္ သိစရာမွ်သာ) လုိ႔ တည့္တည့္ေလးေတြးရပါမယ္..။
တည့္တည့္ေလးေတြးေတာ့ တည့္တည့္ေလးသိတယ္..။တည့္တည့္ေလးသိေတာ ့တည့္တည့္ေလးဂရုစုိက္မယ္.။တည့္တည့္ေလးအားထုတ္မယ္..။ ေနာက္ ဆုံး တည့္တည့္ သိတဲ့ အေပၚမွာ တည္ၾကည္ သြားပါလိမ့္ မယ္.။
(သိတာ ႏွင့္ သိစရာ မွ်သာ ရွိတယ္) လုိ႔ေလာကသဘာဝ အမွန္တုိင္း မဂၢင္ေကာင္း မ်ားၿခံရံ ၿပီး အာ ရုံေတြကုိ အသုံးျပဳလုိက္ရင္ စိတ္ထဲမွာ လြတ္ လပ္ သြားပါတယ္..။
သန္႔ရွင္းစင္ ၾကယ္ သြားပါတယ္..။ ေပါ့ပါး သက္ သာေသာ ခ်မ္းသာ ကုိလည္း ရရွိလာ ပါတယ္..။
ေယာနိေသာ မနသိကာရ= အသင့္အားျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းျခင္း လုိ႔လည္းေခၚပါတယ္..။
သိစရာ မ်ားကုိ သိျခင္းမွ်သာ ရွိေသာေလာက ႀကီးကုိ ခ်စ္စရာ မ်ားကုိ ခ်စ္တာလုိ႔ ၎ ၊ မုန္းစရာ မ်ားကုိ မုန္းတာ လုိ႔၎ ထည့္ ထည့္ၿပီးေတြးေနၾကပါတယ္..။
ထည့္ထည့္ ၿပီးေတြးျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ထည့္ ထည့္ သိ ၿပီး သိျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဂရုစို္က္ျခင္း တည္ ျခင္းမ်ားျဖစ္လာ ၿပီး မိစၦာ မဂၢင္မ်ားရႈပ္ေထြးႏွိပ္စက္ တတ္ပါတယ္..။
တည့္တည့္ မေတြးပဲ ထည့္ထည့္ ၿပီးေတြးေန သမွ် ဘယ္ ေသာ ခါမွ် အမွန္တရားကုိ ေတြ႔ႏုိင္ေတာ့ မွာမ ဟုတ္ပါဘူး..။
အမွန္ မေတြ႔ႏုိင္ေသာ ခ်စ္ စရာႏွင့္ မုန္းစရာ အေတြးမ်ားကုိ ထည့္ ထည့္ေတြးတယ္ လုိ႔ေခၚ ၿပီး
အေယာနိေသာ မနသိကာရ= ဆန္႔က်င္ဘက္ အားျဖင့္ မသင့္မတင့္ႏွလုံးသြင္း ျခင္း လုိ႔လည္းေခၚပါတယ္..။
တရားေဆြးေႏြးတဲ့ အခါ မွာလည္း ထုိ ပုဂၢဳိလ္၏ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ ဂုဏ္ ေတြကုိ ထည့္ထည့္ ေတြးၿပီး မေဆြး ေႏြးရပါဘူး..။သိစရာလုိ႔ ႏွလုံးသြင္းကာ တရားသေဘာမ်ားကိုသာ တည့္တည့္ေလးေတြးၿပီးေဆြး ေႏြး ရပါမယ္..။
တရားစာ အုပ္ ဖတ္ရာ မွာ လည္း စာေရးဆရာ ၏ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ ဂုဏ္မ်ားကုိ ထည့္ထည့္ေတြးၿပီး မဖတ္ရပါဘူး။ သိစရာလုိ႔ ႏွလုံးသြင္းကာ တရားသေဘာ မ်ားကုိ သာ တည့္တည့္ေလးေတြးၿပီးဖတ္ရပါမယ္..။
တရားနာ ၾကားရာ မွာ လည္း တရားေဟာ ဆရာ ရဲ႔ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ ဂုဏ္ေတြကုိ ထည့္ထည့္ေတြးၿပီး မနာ ၾကားရပါဘူး.။ သိစရာလုိ႔ ႏွလုံးသြင္းကာ တရားသေဘာ မ်ားကုိ သာတည့္တည့္ေလးေတြးၿပီးနာ ၾကားရပါမယ္.။
ခ်စ္စရာလုိ႔ သတ္ မွတ္ရေလာက္ ေအာင္ ထူးျခားခ်က္ ကုိ ဂုဏ္လုိ႔ေခၚ သကဲ့ သုိ႔ မုန္းစရာလုိ႔ သတ္ မွတ္ေလာက္ ရေအာင္ ထူးျခားခ်က္ ကုိလည္းဂုဏ္လုိ႔ေခၚပါတယ္..။
ပုဂၢဳိလ္ ၏ ထူးျခားခ်က္ ခ်စ္စရာ ဂုဏ္ ကုိ ထည့္ထည့္ေတြးၿပီးေဆြးေႏြးမယ္၊ နာ ၾကားမယ္ ၊စာ ဖတ္မယ္ ဆုိရင္ သိစရာ အမွန္ တရားမ်ားကုိ မေတြ႔ေတာ့ ပဲ ခ်စ္စရာဂုဏ္ မ်ားကုိ ခ်စ္တာ ဘက္ ထည့္ထည့္ ေတြးၿပီး အစြဲကိ ေလသာထူလာ ပါလိမ့္မယ္..။
ပုဂၢဳိလ္ ၏ ထူးျခားခ်က္ မုန္းစရာ ဂုဏ္ ကုိ ထည့္ထည့္ေတြးၿပီး ေဆြးေႏြးမယ္ နာ ၾကားမယ္၊စာ ဖတ္မယ္ ဆုိရင္ သိစရာ အမွန္ တရားမ်ားကုိ မေတြ႔ႏုိင္ပါဘူး..။ထည့္ထည့္ေတြးထားေသာ မုန္းစရာ အမွား ကုိ ပင္အမွန္ ထင္ ကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ် ၿပီးလုပ္ ကုိင္ၾကပါလိမ့္မယ္..။
ႏွလုံးသြင္းမွန္ ဘုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္..။ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ လုိ႔ ႏွလုံးသြင္းရင္ အမွား ႏွလုံးသြင္းျဖစ္ပါတယ္..။သိစရာလုိ႔ ႏွလုံးသြင္းမွ အမွန္ ႏွလုံးသြင္းျဖစ္တယ္ လုိ႔ ဘာ ေၾကာင့္ ေျပာရတာ လဲဆုိရင္ အရွိ အတုိင္းတည့္တည့္သိလုိ႔ရေသာ ေၾကာင့္ သိစရာလုိ႔ႏွလုံးသြင္းတာ အမွန္ျဖစ္ရပါတယ္..။
အရွိအတုိင္းတည့္တည့္သိ မရေသာ ေၾကာင့္(သုိ႔) ရွိတာ ကတျခား ၊ သိတာ ကတျခားျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာလု္ိ႔ ႏွလုံးသြင္းရင္ မွား တယ္ လုိ႔ေျပာရပါတယ္..။
ဥပမာ -ငယ္ ငယ္ တုန္းကကစားစရာေလးေတြနဲ႔ ကစားခဲ့တယ္..ခ်စ္တာမုန္းတာ အျပည့္ပါတယ္..။အခု အခိ်န္ မွာ ျပန္ေတြးလုိက္ ရင္ခ်စ္လုိ႔ မုန္း လုိ႔လည္းမရေတာ့ပါဘူး..။သိစရာ အျဖစ္သာ က်န္ပါေတာ့တယ္..။ဘာ မွ အေရး မႀကီးေတာ့ပါဘူး..။
ထုိ႔အတူ ပဲ ခ်စ္တာ နဲ႔မုန္းတာ ဟာတကယ္ မရွိလုိ႔ အၿမဲတမ္းေျပာင္းလဲေနတယ္..။အထင္ေပၚ မွာ ရပ္ တည္ေန ရေတာ့ ဘယ္ လုိမွ ခုိင္မာ မႈ မရွိေနပါဘူး..။စကၠန္႔ပုိင္းမွာ ကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲေနတယ္..။သိစရာ ကေတာ့ ဘယ္ ေလာက္ ပဲ ၾကာ ၾကာ မေျပာင္းလဲေတာ့ဘူး..။
အေရးႀကီးတယ္ ဆုိတာလည္းမရွိေတာ့ပါဘူး..။အေရးႀကီးတယ္ လုိ႔ထင္ေနၾကတာ ေတြအားလုံးဟာ ခ်စ္တာ က ခ်စ္စရာလုိ႔ အထင္ မွားမႈေၾကာင့္၎၊ မုန္းတာ ကမုန္းစရာလုိ႔ အထင္ မွားမႈေၾကာင့္၎ စိတ္မွာ ပူေလာင္ ေနၾကပါတယ္..။ရပ္တည္ ရာ မရၾကပါဘူး။
သိစရာမ်ားကုိ သိစရာလုိ႔သာ တည့္တည့္ေတြးေစခ်င္ပါတယ္..။ခ်စ္စရာမ်ားကုိခ်စ္တာ မုန္းစရာ မ်ားကုိ မုန္းတာ ထည့္ထည့္ မေတြးေစခ်င္ပါဘူး ။

ေတြ႔ ၾကဳံလာ တဲ့ အာ ရုံေတြအေပၚမွာ တည့္တည့္ ေတြးႏုိင္ေအာင္္ ၾကဳိးစားလ်က္ အစြဲကိေလသာမ်ား ေလ်ာ့ပါး ေအာင္ ႀကဳိးစားေနရ ပါေတာ့ တယ္..။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကီ ကုသုိလ္၏ ကိစၥ သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ မွ်သာ ျဖစ္ၿပီး ဖ်က္ဆီးျခင္း အလုပ္ ကုိ လုံးဝ မလုပ္ ႏုိင္ပါဘူး။( အကုသလဝိဒၶံ သနရသံ) လုိ႔ဆုိ ျခင္းမွာ မဂ္ကုသုိလ္ ကုိသာ တုိက္ ရုိက္ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။

ဤသုိ႔နားလည္ ျခင္းျဖင့္ ကုသုိလ္ လုပ္ရင္ေနာင္ မွေကာင္းက်ဳိး ခံစားရမယ္။ အကုသုိလ္ လုပ္ရင္ လည္းေနာင္ မွ ဆုိးက်ဳိးခံစားရမယ္ ဆုိတဲ့ အထင္ မ်ား ပယ္ လ်က္ တည့္တည့္ေတြးကာ သမၼာဒိ႒ိ မဂၢင္တရားပြားမ်ားႏုိင္ ၾကပါေစရန္ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သအပ္ပါတယ္။

ေမေမ ဘေလာ့ကကူယူထားတာပါ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s