ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုသည္မွာ

၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားမွ စ၍ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လူမႈေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အလို႔ငွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအမံမ်ား အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ မြန္ျမတ္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားကာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ေသာ္လဲ ဒီေအဂ်င္စီမ်ားရဲ. ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ဒီကာလအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေလ့လာမႈနယ္ပယ္ေတြမွာ သီအိုရီေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ၎သီအိုရီ တစ္ခုစီတိုင္းမွာလဲ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္႐ႈျမင္မႈမ်ား၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား အသီးသီးရွိၾကတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အသံုး၀င္၊ အသံုးျပဳေနၾကသည့္ အေျခခံသည္အိုရီ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဆြးေႏြးရေအာင္္။ ထိုမွ်မက လူသား၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုတာ ယေန႔အခ်ိန္အခါအတြက္ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္လဲၾကည္ရေအာင္္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးစက္မႈႏိုင္ငံမ်ား၏ ေျခရာအတိုင္း တစ္သေ၀မသိမ္း လိုက္ေလ်ာက္ရမည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခံယူခ်က္အေပၚမွာ ဒီအဆိုကို အေျခခံထားျခင္းပဲ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆတာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ပံုေသမွတ္ယူၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပံုစံကို အတုယူရန္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္းဒီပံုစံသည္အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္အက်ိဳးမ်ားသေလာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ကေတာ့ အက်ိဳးမမ်ားလွေၾကာင္း မၾကာခင္မွာပင္ အထင္အရွားေတြ႕လာရတယ္။ ဒီပံုစံအတိုင္း လိုက္ေလ်ာက္ခဲ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးမွာ ႏွစ္ပိုင္းကြဲသြားတယ္။ ေသးငယ္ေသာ္လည္း ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့ အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ ဆင္းရဲဲဲျပီး ေရွးရုိးဆန္တဲ့ ႀကီးမားလွသည့္ အစိတ္အပိုင္းႀကီးပင္ ျဖစတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ စီးပြားေရးႏွင့္အတူ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ပထားျခင္းခံရသူမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရတိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ ငတ္မြတ္ျခင္းမ်ား ႀကီးထြားလာခဲ့ပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ယခင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ မ်ားမွာ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ မ်က္ႏွာသာေပးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွာ အတြင္း၌လည္း ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားကိုသာ ဗဟိုျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဆိုေသာ ယံုၾကည္ခ်က္အေပၚအေျခခံ၍ ဒီသီအိုရီကို တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသီအိုရီကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ပညာရွင္မ်ားက ကမာၻႀကီးကို ဗဟိုႏွင့္ ဗဟိုျပင္ပ၊ အဓိကအခ်က္အခ်ာႏွင့္ အစြန္အဖ်ားအျဖစ္ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားခဲ့ၾကေသာ ကိုလိုနီလက္သစ္မ်ားကို ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေက်းလတ္ေဒသမ်ား၏ အနစ္နာခံေပးဆပ္မႈမ်ားနဲ႔ ေခတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားကို တည္ေဆာက္ယူျခင္း ျဖစ္တယ္္။

ဒီသီအိုရီသည္ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေတြ႕အၾကဳံမ်ားမွ ေမြးဖြားလာတယ္္။ ဒီသီအိုရီကို ဆင့္ပြားက်င့္သံုးခဲ့ၾကေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ္ ခ်ီလီ၊ ဂ်ေမကာႏွင့္ တန္ဇန္းနီးယားႏုိင္ငံတို႔ ပါ၀င္သည္။ ဒီသီအိုရီကို က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ သြင္းကုန္မ်ား အစားထိုးျခင္း၊ အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ားနွင့္ ကုန္သြယ္ေရးကို ကန္႔သက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဒါေပမယ့္္ ထိေရာက္မႈမရွိ၊ နည္းပညာခ်ဳိ႕တဲ့၊ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မွာ ေရနံ၀ယ္ယူရန္ ႏုိင္ငံျခားေငြလိုအပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္အတ ူဒီပါေပၚလစီမ်ား ေရတိမ္နစ္ခဲ့ရတယ္္။

ဒီသီအိုရီသည္ ေမာ္ဒန္ႏုိက္ေဇးရွင္းသီအိုရီကို ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့ေပမဲ့ ေမာ္ဒန္ႏိုက္ေဇးရွင္းသီအိုရီထက္ ပိုေကာင္းေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပံုစံတစ္ခုကို မတည္ေဆာက္ျပႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေပ

မဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားျခင္းသီအိုရီ က်ဆံုးသြားရျခင္းေၾကာင့္ ေမာ္ဒန္ႏုိုက္ေဇးရွင္းသီအိုရီသို႔ ေနာက္ျပန္လွည့္သြားရံုမက ဗဟိုအခ်က္အျခာႏွင့္ အစြန္အဖ်ားအၾကား ရႈပ္ေထြးေသာ ဆက္ႏြယ္ပက္သက္မႈကို အသိအမွတ္ ျပဳလာရတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္မွီခိုျခင္းကို အသိအမွတ္ ျပဳလာရတယ္္။

၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းကာလမ်ားက ဒီသီအိုရီကို အေျခခံ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား အစီအရီ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔အနက္မွ ထင္ရွားေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုမွာကုလသမဂၢမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပုံစံသစ္ (New International Economic Order, NIEO) ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားကို ဦးစားေပးထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ေနာက္နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုမွာ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အဆိုျပဳခဲ့ေသာ ဘရန္႔ေကာ္မရွင္ (Brandt Commission) ၏ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။

၄င္းေကာင္းအဆိုျပဳခ်က္အတိုင္း ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၈၀ ခွႏွစ္မ်ားအတြင္း ကမာၻ႔ဘဏ္ (World Bank) ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) ႏွင့္ ေနာက္ႏုိင္ငံဘဏ္မ်ားက ေငြထုတ္ေခ်းေသာေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးရလဒ္အျဖစ္ေၾကြးၿမီျပႆနာႀကီးသာ အေမြခ်န္ထားရစ္ႏုိင္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသည္ အဆိုပါ အက်ဳိးဆက္ကိုယေန႔တိုင္ ခံစားေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္ရန္ရွိသည္………………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s