ပစၥဳပၸန္မွာတရားရွာ

ဥာဏ္အလင္းရဖုိ. က်ေနာ္ဘယ္မွာရွာရမယ္

အခု ပစၥဳပၺန္ထဲမွာရွာၾကည့္ကြယ္။

ဘယ္အခ်ိန္ဆုိ ဥာဏ္အလင္းရမလဲ

MEDITATION-MAN

MEDITATION-MAN

အခုပဲျဖစ္မယ္ လုပ္ၾကည္႕ကြယ္။

ဘာျဖစ္လုိ.က်ေနာ္ ဥာဏ္အလင္းမရလဲ

မင္းမလုပ္ၾကည့္လုိမရတာကြယ္။

ဒါဆုိဘာကုိလုပ္ရမလဲ

အရုိ္အတို္င္းၾကည္႕ေပးပါ သိလာမွာ။

တစ္ခုခုလုပ္စရာ လုိသလားဗ်ာ

မလုိဘူးကြာ သတိေလးနဲ႕သိေပးပါ။

ဘယ္ဥစၥာကုိ သိရမွာ

ပစၥဳန္ပၸန္ကုိသိရမွာ ပစၥဳပၸန္ကုိၾကည္႕ရမွာ

ရွာၾကည့္ကြာ ေတြ႕ရမွာ။

Ref: One Minute Windom by Anthony De Mello.S,J

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s