Globalization ဆုိတာဘာလဲ

၁။ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းသမုိင္းအက်ဥ္း

သမုိင္းတေလ်ာက္ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ ္္ု၂ၾကိမ္တုိင္တုိင္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမအၾကိမ္ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကုိ ၁၇ရာစု အေစာပုိင္း ကေန ၂၀ရာစုဦးပုိင္း အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ.

တယ္။ ပထမအၾကိမ္ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကုိ ပထမစက္မႈေတာ္လွန္ေရး တြင္းစတင္ခဲ.ျပီး ဂ်ိမ္း(စ္)၀က္ရဲ.ေရေႏြးေငြ.အင္ဂ်င္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖင့္အစ ျပဳတယ္။ေနာက္ပုိင္းေမာ္ေတာ္ကား၊ၾကဳိးမဲ.

ေၾကးနန္း ႏွင့္ ေလယဥ္ပ်ံမ်ား ေပၚေပါက္လာ ေသာေၾကာင့္ သယ္ယူပုိေဆာင္ေရး စရိတ္ကုိအဓိက

ေလ်ာ.ခ်နုိင္ျပီးကမၻာၾကီးကုိအလတ္စားအရြယ္သုိ.ေရာက္ေအာင္ၾကံဳ.လုိက္ႏုိင္သည္။ပထမအၾကိမ္ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း၏စီးပြားေရးမွာ ေျမယာကဲလယ္ယာစီးပြားေရးစနစ္မွ အရင္းကဲစက္မႈစီးပြားေရး စနစ္သုိ.ေျပာင္းလဲသြားသည္။

ပထမအၾကိမ္ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းနွင့္ဒုတိယအၾကိမ္္ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းတုိ. ၾကား စစ္ေအးကာလ ျခား ထားသည္။စစ္ေအးကာလ မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီး မွဘာလင္တံတုိင္း အျပဳိ ၊ ဆုိဗီယက္ယူနီယံအကြဲ အထိျဖစ္သည္။

စစ္ေအး ေခတ္တြင္ကြန္ျမဳနစ္ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒီမ်ားကတစ္ဖက္ အရင္းရွင္ဒီမုိကေရစီ

၀ါဒီမ်ားကတစ္ဖက္၀ါဒခ်င္းအားျပဳိင္ေသာကာလျဖစ္သည္။အေရွ့အုပ္စု(ဆုိဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အုပ္စု)၊ အေနာက္အုပ္စု(အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္ေသာအုပ္စု) ႏွင့္ ၾကားေနအုပ္စု(ဘက္မလုိက္အုပ္စု)

ဟုဆုိျပီးအုပ္စုခြဲေနၾကသည္။ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ရန္သူနဲ.မိတ္ေဆြသာရွိတယ္။ႏုိင္ငံတကာအားမ်ွ

ေျခမွာ အေရွ.အုပ္စု နဲ. အေနာက္အုပ္စု ၾကားအင္အားခ်ိန္ခြင္လွွ်ာညီမွွ်ေရးအေပၚမႈတည္တယ္။

၁၉၈၉-၁၉၉၀ တြင္ စစ္ေအးသေကၤတ ဘာလင္တံတုိင္းၾကီး ျပိဳခ် လုိက္ ျပီး စစ္ေအး

ကာလကုိ အဆုံးသတ္လုိက္သည္။ဆုိဗီယက္ယူနီယံ ျပိဳကြဲျပီး အေရွ.အုပ္စုနုိင္ငံ အေတာ္အမ်ား လက္၀ဲ၀ါဒကုိစြန္.လႊတ္လုိက္တယ္။လက္ယာလစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီေအာင္ပြဲခံျပီး ဒုတိယအၾကိမ္္ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကာလကုိ စတင္လုိက္တယ္။

ဒုတိယအၾကိမ္္ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကုိ္ စစ္ေအးေနရာကုိ အစားထုိး၀င္ေရာက္လာ

တဲ့နုိင္ငံတကာစနစ္တစ္ခုလုိ.ဆုိၾကတယ္။မ်က္ေမွာက္ေခတ္ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း(ဒုတိယအၾကိမ္္ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း)တြင္ ေစ်းကြက္၊ နည္းပညာ၊ အစုိးရ ႏွင့္လူတဦးခ်င္း စီကုိဆြဲ စုေပးသည္။အေရွ.

အေနာက္ ဆုိျပီး အုပ္စုမခြဲေတာ့ပဲ ကမၻာအႏုံ႔ ကြန္ယက္ျဖန္.ခဲ့တယ္။မိတ္ေဆြမွာေဖာက္သည္၊ ရန္သူမွာျပဳိင္ဖက္ျဖစ္လာသည္။္အင္တာနက္၊ျဂိဳလ္တု၊ေပၚေပါက္လာျပီးနည္းပညာမွာပုိမုိျမန္ဆန္လာ

သည္ အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေရးစရိတ္မ်ား အဓိကက်ဆင္းလာျပီး ကမၻာၾကီး ကုိ အလတ္အရြယ္မွ အေသးစားအရြယ္သုိ.ၾကဳံပစ္လုိက္သည္။နုိင္ငံတကာ အား မွ်ေျခမွာ အစုိးရမ်ား ၾကားရွိအားမွ်ေျခ၊ အစုိးရ မ်ား နဲ. ကမၻာေစ်းကြက္ၾကားရွိအားမွ်ေျခ၊ လူတစ္ဦးခ်င္း နဲ. အစုိးရမ်ား ၾကားရွိအားမွ်ေျခ စသည္ အားမွ်ေျခ ခ်ိန္ခြင္သုံးလက္ေပၚမူတည္သည္။

၂။ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းနိမိတ္ပုံ(လက္ဇပ္ကား နဲ. သံလြင္ပင္)

လက္ဇပ္ကား သည္ ယေန.ေခတ္၏အဆင္အျမင့္ဆုံးနည္ပညာမ်ားျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားသည္.

ဇိမ္ခံကားျဖစ္ဘသည္။ လက္ဇပ္ကား သည္ ယေန.ေခတ္၏အဆင္အျမင့္ဆုံးေသာလူေနမႈ အဆင့္အတန္းမ်ား၊နည္းပညာမ်ား ႏွင္.ေခတ္မီမႈအျခင္းအရာအားလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳ သည္။

သံလြင္ပင္ သည္ သဘာ၀ သယံဇာတ၊လူမ်ဳိးေရးစံ၊ဘာသာတရား၊ယဥ္ေက်းမႈ စသည္. လူမႈေရးယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းသည္ လက္ဇပ္ကားနဲ. သံလြင္ပင္တုိ.ၾကားရွိ အညမညျဖစ္စဥ္ပင္ျဖစ္သည္။လက္ဇပ္ကား မရွိသည္.ႏုိင္ငံသည္ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ကုိ အမီလုိက္ နုိင္ရန္ခက္ခဲသည္။သံလြင္ပင္မရွိသည္ႏုိင့္ငံသည္ လည္း္ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ေကာင္းေကာင္း မတည္တံႏုိင္ တျခားယဥ္ေက်းမႈ၀ါးျမဳိ ခံရ နုိင္သည္။

သံလြင္ပင္ကုိ တန္ဖုိးထားျမတ္ႏုိးလြန္းလ်င္ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚမုန္းတီး ရန္လုိတဲ့ မ်က္ကန္း အမ်ဳိးသားေရးပုံစံ သုိ.ေရာက္သြားနုိင္သည္။လက္ဇပ္ကား ကုိပဲ တန္ဖုိးထားေနလ်င္ လူမ်ဴိး နွင္.ယဥ္ေက်းမႈေပ်ာက္ကြယ္ သြားနုိင္သည္။ထုိလက္ဇပ္ကားႏွင့္သံလြင္ပင္ၾကား အညမညျဖစ္စဥ္ကုိ မေလ်ာ့ မတင္းေစာင္းၾကဳိးညင္း ပုံစံျဖင့္သာ ျမဳိင္ျမဳိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ တီးခတ္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၃။ လစ္ဘရယ္လုိက္ေဇးရွင္း / ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း

ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေနာက္တြင္ လစ္ဘရယ္လုိက္ေဇးရွင္းက အရိပ္လုိလုိက္ပါလ်က္ရွိ

သည္။နည္းပညာ၊သတင္းအခ်က္အလက္၊အရင္းအႏုီး၊စီးပြာေရးမႈ၀ါဒႏွင့္ဆးုုံျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ လစ္ဘရယ္ဆန္လာသည္။

Internet နည္းပညာေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာ ဘယ္ေလာက္ေ၀း

ေ၀း သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ာမ်ားကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္၊ေစ်းေပါေပါ ျဖင့္ဆက္သြယ္လာနုိင္သည္

ဖြံျဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ာတြင္ ယခင္က ကုန္ၾကမ္းေပးကုန္ေခ်ာယူစနစ္ မွကုန္ၾကမ္းကုိ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္သုိ.

တုိက္ရုိက္ထုတ္လုပ္လာနုိင္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္အရအင္တာနက္ေစ်းကြက္ေပၚေပါက္လာျပီးအီလက္ေထာနစ္ဆက္

သြယ္ေရးစနစ္ပုိမုိျမန္ဆန္လာသည္။မုိက္ခရုိခ်စ္(ပ္)အားနည္းမႈေရာဂါ ရွိလ်င္ သတင္းအခ်က္အလက္

ရရွိနုိင္မႈ နည္းပါး ျပီး ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ေနွးေကြးမည္။မုိက္ခရုိခ်စ္(ပ္)ခ်ဳိ.တဲမႈေရာဂါ မရွိ မွသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရွိနုိင္ျပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အခ်လည္းျမန္ဆန္လာမည္ျဖစ္သည္။

အရင္းအႏုီးစီး၀င္မႈ မ်ားလြတ္လပ္လာ ျပီး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားမွ ေကာ္ပုိရီတ္ဘြန္းမ်ားကုိ လူထု ထံသုိ.ေရာင္းခ်လာသည္။ စီပြာေရးမူ၀ါဒ အရ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒကုိ ခ်မွတ္က်င့္သုံး လာသည္။

၄။အားနည္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း

ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းသည္ဖြံျဖဳိးေရးသုိ.ဦးတည္သည္မွန္ေသာ္လည္းဂလုိဘယ္လုိက္

ေဇးရွင္းေၾကာင့္ဆင္းရဲေသာနုိင္ငံမ်ားပုိမုိဆင္းရဲသြားသည့္နွင့္ၾကဳံေတြခဲ့ရသည္။ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ဒုနဲ.ေဒးပင္ ရွိသည္။

ထုိအားနည္းခ်က္မ်ားမွာခ်မ္းသာသည္ႏုိင္ငံ မ်ားထုတ္ျပန္သည္.စည္းမ်ဥ္းတခ်ဳိ.ေၾကာင္.

ဆင္းရဲသည့္နုိင္ငံမ်ားးံဆင္းရဲေသာနုိင္ငံမ်ားပုိမုိဆင္းရဲသြားသည္။ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာတုိးတက္ ျပီၤး၊  စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာမွာ ယုတ္ေလ်ာ.လာသည။္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ယုိယြင္းပ်က္စီးလာျပီး၊ဘ၀အရည္အေသြးအတြက္ပါစုိးရိမ္စရာမ်ားျဖစ္

လာသည္။ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ၾကီးက ဆင္းရဲသားမ်ားေသာ သူေဌးနုိင္ငံေတြေမြးထုတ္ေပးသလုိ

ျဖစ္ေနသည္။

အဓိက အားနည္းခ်က္မွာ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းမဟုတ္ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကုိ ေမာင္းႏုင္ထိန္းေက်ာင္းေပးသည္.စနစ္သာျဖစ္သည္။ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ေျပာင္းလဲစရာ

အေျမာက္အမ်ားရွိသည္။မူ၀ါဒမ်ား၊ စီးပြာေရး နုိင္ငံေရး အဇြဲ.အစည္းမ်ား။စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သာမက

လူတုိ.၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ အမႈအက်င့္မ်ားပါ ေျပာင္းလဲနုိင္မွသာလ်င္ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဖြံျဖဳိးေရး

လမ္းေၾကာင္းေပၚမွမေသြဖယ္ပဲေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ဒီလုိမွမဟုတ္ပဲ အင္ဂလုိအေမရိကန္္လစ္ဘရယ္မုိဒယ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း၀ဋ္နာကံကုိေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသႏုိင္မည္မဟုတ္ေခ်။

P.S: Egress တက္တုန္းက ေရးထားတဲ့ Assignment တစ္ခုပါ ျပန္ေတြလုိ႔တင္ထားတာပါ။ Thomas L. Friedman ရဲ႕ THE LEXUS AND THE OLIVE TREE စာအုပ္ကုိ ဆရာေမာင္စူးစမ္း ဘာသာျပန္ထားတဲ့ လက္ဇပ္ကားႏွင့္သံလြင္ပင္ အဓိက ကုိကားပါတယ္။

ပုံကုိ http://andrewjuderajanathan.files.wordpress.com မွ ကူးယူပါတယ္

Advertisements

2 thoughts on “Globalization ဆုိတာဘာလဲ

  1. စာေတြႏွစ္ခါထပ္ေနတယ္.. ေၾသာ္ ကိုဥဂၢါလည္း egressကလား အဲမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြအမ်ားၾကီးပဲရွိတယ္.. ကိုးကားထားတဲ႕ မူရင္းစာေတာ႕မသိဘူး ခုဟာဖတ္ရတာေတာ႕ အေတာ္ေကာင္းတယ္

    Like

    • ဟုတ္ကဲ ကၽြန္ေတာ္ egress အမွတ္စဥ္ေလးဆင္းပါ ဟုတ္တယ္ နွစ္ခါထပ္ေနတယ္ေနာ္ အခုျပင္လုိက္ျပီ ေက်းဇူးပဲေနာ္

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s