အင္းေလးစကားပုံမ်ား

အင္းေလးစကားပုံမ်ား

 

၁။ လူစားလွ်င္ နတ္ထည့္လိမ့္မည္။ (လူငတ္လွ်င္၊ နတ္ျဖည့္လိမ့္မည္)

၂။ အင္းလယ္ေရာက္မွ ဆန္ေခ်းေတာင္းသည္။

၃။ မလုိတမာခါး၊ လုိသကာပ်ား။

၄။ အမ်ားစားေတာ့ဝမ္း၊ အမ်ားလုပ္ေတာ့ေတာ့တြင္။

၅။ မရွိလွ်င္ဖားတစ္ေကာင္၊ ရွိလွ်င္ က်ားတေကာင္

၆။ က်ားစားစား၊ က်ားငတ္ငတ္ ။

၇။ ဖားလုိမခုန္ဘဲ၊ ငါးကဲ့သုိ႔က်င့္ရသည္။

၈။ ပန္းလည္းလွေစ၊ ဖ်ားလည္းဝေစ။

၉။ ပဲပုပ္ေထာင္းျပီး၊ ေခါင္းျပားေအာင္အိပ္။

၁၀။ ကံယုံျပီးေရေပၚလမ္းမေလွ်ာက္နွင့္။

၁၁။ ၾကံနက္လွ်င္ ေအး၊ လူနက္လွ်င္ ေမြး။

၁၂။ ကြဲ (ကြ်ဲ) ပါးေစာင္းတီး၊ ကလီး (က်ီး) နားစာဖတ္။

၁၃။ ေခါင္းေလာင္းနဲ႕ ခေလာက္မလဲနွင့္။

၁၄။ ေျခမသန္ပဲနဲ႔ ေျခပယ္ မေကာက္နဲ႔။

၁၅။ ေခြးျမီးေကာက္က်ည္ေထာက္စြပ္။ စြပ္တုံးခဏပင္။

၁၆။ ငါးရံကူး (ၾကီး) စာေကာင္းတေပါင္းလ။

၁၇။ ငါးအုံမက္ တေကာင္ေၾကာင့္ တေလွလုံး န (နံ)

၁၈။ စပါးဖ်င္းျပင္ လူဖ်င္းရြာျပင္။

၁၉။ တေဖာင္းသီးပင္ ကလီး(က်ီး)နားသလုိ။

၂၀။ မီးေလာင္မွ ေရေပြ႔႐ုိးရွည္ ရွာသလုိ။

၂၁။ ေျမာက္ပုိင္းသူကုိကြမ္းအစ္မျပနဲ႔ ေတာင္ပုိင္းသူကုိစကားမစနဲ႕။

၂၂။ လူပုခလာက်ယ္ လူရွည္ေနရာရွား။

၂၃။ သူခုိးပြန္(ေျပး) မွလွံကြန္(ပစ္)။

၂၄။ သံေယာင္နွင့္ မင္းမေပါင္းနွင့္။

၂၅။ အထုပ္ၾကီးလည္းမထမ္းနဲ႔ စပ္သီ(င႐ုတ္သီး)လည္းမစားနဲ႔။

၂၆။ အုိးသခင္ ဆန္စိမ္းဝါး ျမင္းသခင္ ေျခလ်င္သြား။

၂၇။ တေန႔မင္းတေန႔ယင္း။

၂၈။ ေလွဆင္းတက္ ေမ့

၂၉။ တက္ေကာက္နဲ႔ခ်ိတ္၊ တက်ိတ္ေလာက္ပါ။

၃၀။ လူပုလွ်င္ျပဲေလွပုလွ်င္ဝဲ။

၃၁။ ေလွေမ်ာ၊ ေလွနွင့္ငင္။

၃၂။ ေလွေပ်ာက္မွ ေလွၾကိဳးရွာအထည္ေပ်ာက္မွ အိမ္ေအာက္ထံရံကာ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s