အဖြဲ႕စည္း ဖြံၿဖဳိးတုိးတက္ျခင္း ဆုိသည္မွာ

ဒီစာကုိ ကၽြန္ေတာ္အကုိၾကီး ကုိသံေခ်ာင္း ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ လူဆုိးေလးမ်ား အဖြဲ႕ Bad Boy အဖြဲ႕ ကုိ အာဖုိ႕ ျပင္ထားတဲ့ ဟာပါ။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ သူတုိ႕ကုိ မအာျဖစ္လုိက္ရပါ။ ဒါေပမယ္ အခု လူမႈေရးအဖြဲ႕ ဟုိအဖြဲ႕ဒီအဖြဲ႕ ေတြ အလ်ဳိလ်ဳိ္ေပၚလာတာေၾကာင့္ သူတုိ႕ အတြက္ အသုံးမ်ား၀င္ မလား ဆုိျပီးျပီး ျပန္ျပီးနဲနဲ ဆီစမ္း နွမ္းျဖဴးထားတာပါ။ သိလုိ တတ္လုိ႕ ကၽြမ္းလုိ႕ ေရးတာမဟုတ္ပါဘူး။ သိျပီးသား မ်ား တတ္ျပီးသားမ်ား မလုိဘူးထင္သူမ်ား ဆရာၾကီးမ်ားဖတ္စရာမလုိပါ။

အဖြဲ႕ဆုိတာ ဘာလဲ

၃ေယာက္နဲ႕ သုံးေယာက္ထက္ပုိတဲ့ အစုအေ၀ကုိ အဖြဲ႕လုိ႕ ေခၚပါသည္။ တစ္ေယာက္တည္းကုိ တစ္ေယာက္ တည္းဟုေခၚသည္။ နွစ္ေယာက္ကုိ အတြဲလုိ႕ေခၚသည္။ ၃ ေယာက္ နဲ႕ အထက္ ကုိ ေတာ့ အဖြဲ႔႕လုိ႕ ေခၚဆုိနုိင္ပါသည္။ အဖြဲ႕ အုပ္စု အသင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေခၚၾကသည္။ ဒီမွာ ၀ါဒနာတူရာ အလုပ္တူရာ နီးစပ္ရာ စုစုျပီး အစု အစုေလးေတြ ျဖစ္လာရင္ အဖြဲ႕လုိ႕ ေခၚပါသည္။ ၀ါဒနာတူ အလုပ္တူ ေတြ စုျပီး စုတာေလာက္ ဆုိရင္ေတာ့ အုပ္စုလုိ႕ ပဲေခၚရမွာျဖစ္ျပီး ဒီအုပ္စုေတြက တူညီတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခု ပန္တုိင္း တစ္ခုကုိ အေရာက္သြားေနရင္ေတာ့ အသင္း အဖြဲ႕ လုိ႕ ေခၚဆုိနုိင္ပါသည္။

အဖြဲ႕တစ္ခုမွာ ဘာေတြ ရွိသင့္သလဲ

အဖြဲ႕တစ္ခုမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ (Structure)၊ ဗ်ဳဟာ (Strategy)၊ စြမ္းရည္ (Skills)၊ အဖြဲ႕၀င္/၀န္ထမ္း(Staff)၊ ဟန္(Style)၊ စနစ္(System) နဲ႕ တူညီတဲ့ တန္ဖုိးထားမႈ (Shared Values) စတဲ့ S 7 လုံး ရွိသင္ပါသည္။

ဒီ S ခုနွစ္လုံးမွာ ျမင္သာတဲ့ အပုိင္းရွိသလုိ မျမင္သာတဲ့ အပုိင္းေတြ လည္း ရွိပါသည္။ ျမင္သာတဲ့ အပုိင္းေတြ ကေတာ့ ဗ်ဳဟာ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ စနစ္တုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။

ဗ်ဳဟာကေတာ့ ကုိယ့္အဖြဲ႕ သြားခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားကုိ ဘယ္ပုံ ဘယ္နည္းနဲ႕ ေရာက္ေအာင္ သြားမလဲ ဘယ္လုိနည္းေတြ သုံးမလဲ မဆုိတာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ စီမံကိန္းခ်ေဆာင္ရြက္တာမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ ဒီဗ်ဳဟာမရွိရင္ အဖြဲ႕ ဟာ ပဲမရွိတဲ့ ေလွလုိ ေရာက္ခ်င္ေပါက္ခ်င္တဲ့ေနရာ ေရာက္သြား မွာျဖစ္ပါသည္။ ဗ်ဳဟာမွာ ပန္းတုိင္နဲ႕ ပန္းတုိင္ကုိ ဘယ္လုိသြားရမလဲ ဆုိတာကုိ အဖြဲ႕၀င္တုိင္း ေဆြးေႏြးျပီး သိရွိထားရမွာျဖစ္ပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ ကလည္း အဖြဲ႕တစ္ခုရဲ႕ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕တစ္ခုမွာပါတဲ့ သီျခား အစိတ္အပုိင္းေတြ တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခု ဘယ္လုိ စပ္ဆက္တယ္ ဘယ္လုိအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ လုပ္ေဆာင္မယ္ ဆုိတာေတြ ကုိ စီစဥ္ထားရွိမႈ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕ မရွိပါက ဘယ္သူက ဘယ္တာ၀န္ ယူမွန္းမသိ ဘယ္သူမွာ ဆုံျဖတ္ခြင့္ရွိမွန္းမသိ ဘယ္ေတာ့အလုပ္ျပီးမွန္းမသိ တဲ့ ျပႆနာေတြ ေပၚလာ နုိင္ပါသည္။

စနစ္ ကလည္း ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႕ ဆက္စပ္ျပီး အေရးၾကီးပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္၊လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ ေတြ ျဖစ္သည္။ ဘယ္အလုပ္ေတြ ကုိ ဘယ္လုိ လုပ္မယ္ ဘယ္သူေတြ လုပ္မယ္ ေနာက္ ဘ႑ာေငြကုိ ဘယ္လုိ ဘယ္ပုံ သုံးစြဲမယ္ စာရင္းဇယားေတြ မွတ္တမ္းေတြ ဘယ္လုိ ထားရွိမယ္ အလုပ္တစ္ခု ျပီးတုိင္း ဘယ္လုိျပန္လွည္သုံးသပ္မယ္ ဘယ္သူေတြ ကဘယ္တာ၀န္ယူမလဲ ဆုံျဖတ္ခ်က္ကုိ တစ္ခုကုိ ဘယ္လုိ ဆုံးျဖတ္ၾကမလဲ၊ တာ၀န္ယူတဲ့ သူေတြ ကုိ ဘယ္လုိ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ နဲ႕ ေဆာင္ရြက္နုိင္ခြင့္ေပးမလဲ ဆုိတာကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံ စနစ္တက် ရွိထားမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ နုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕၀င္သစ္ေတြ ကုိ ဘယ္လုိမ်ဳိး တြဲေခၚမယ္ ဆုိတာေတြ ကုိ စနစ္က ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ စနစ္ ေသခ်ာမရွိပါက တစ္ေယာက္ နဲ႕ တစ္ေယာက္ မယုံၾကည္မႈေတြ ရွိလာျပီး အဖြဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္လာနုိင္သည္။

သိပ္ျပီး မျမင္သာနုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြ ကေတာ့ ဟန္(အဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ကုိင္ပုံ)၊၀န္ထမ္း(အဖြဲ႕၀င္)၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ နဲ႕ တူညီတဲ့ တန္ဖုိးထားမႈေတြ ျဖစ္သည္။

ဟန္ ကေတာ့ အဖြဲ႕ရဲ႕ ဓေလ့အစဥ္အလာ အဖြဲ႕ရဲ႕ ျပဳမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ နဲ႕ ဒါေတြ ကုိ ဘယ္လုိ နည္းနဲ႕ စီမံသလဲ ဆုိတာေတြ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕တုိင္း လုပ္ကုိင္နည္း ကုိယ္ပုိင္ဟန္ေတြ ရွိၾကသည္။

အဖြဲ႕၀င္ ေတြ ကေတာ့ အဖြဲ႕ေတြ ရဲ႕ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ေနာက္ သူတုိ႕ နဲ႕ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္မႈ အားလုံးပါ၀င္သည္။

ကၽြမ္းက်င္မႈ ကေတာ့ အဖြဲ႕တစ္ခုလုံးရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈ အမ်ားနဲက မတူ တမူထူးတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေတြ ပဲ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆုံး တူညီတဲ့ တန္ဖုိးထားမႈ ကေတာ့ အဖြဲ႕သားအားလုံး တစ္ေခ်ာင္းတည္း စိတ္ထား တူညီတဲ့ အဓိက ယုံၾကည္ခ်က္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတန္ဖုိးေတြ ျဖစ္သည္။ ဒီအပုိင္းဟာ အေရးၾကီးျပီး အဖြဲ႕ ရဲ႕ အဓိက အခ်က္အခ်ာ အစိတ္အပုိင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ – ပုံေျပာသူမ်ားရဲ႕ အဓိက တူညီတဲ့ တန္ဖုိးထားမႈ = ပုံျပင္ေတြ ကုိ ခ်စ္ျမတ္နုိး ျခင္း

ဒီ S 7 လုံးစလုံး အဖြဲ႕တုိင္းမွာရွိသင့္ျပီး ဒီတာယေတြ ကုိ အဖြဲ႕၀င္တုိင္း သိရွိျပီး ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ အျမဲ လုပ္ေနသင့္သည္။

အဖြဲ႕အစည္း ဖြံျဖဳိးေရး (Organizational Development-OD)

အဖြဲ႕အစည္းဆုိတာ ရွင္သန္ေနတဲ့ အရာတစ္ခုပါ ရွင္သန္ေနတာေၾကာင့္ အျမဲ  S ခုနွစ္လုံးဟာ သက္၀င္လႈပ္ရွားေနပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ အဖြဲ႕ မ်ားရင္ ဖြံျဖဳိးတုိးတတ္ၾကသည္ ၾကီးထြားၾကသည္ ေျပာင္းလဲ ၾကသည္။ အဖြဲ႕တစ္ခုတုိးတတ္ေအာင္ ၾကီးထြားေအာင္ ပုိေကာင္းေအာင္ အဖြဲ႕၀င္ေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ဳိးမဆုိ ကုိ အဖြဲ႕ဖြံျဖိဳးေရးလုိ႕ ေခၚလုိ႕ ရသည္။

ဒီထက္ပုိေျပာရင္ အဖြဲ႕ အလုပ္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပုံေဖာ္ျခင္း၊ ဘယ္လုိဘာယ္ပုံလုပ္ေဆာင္မယ္ ဆုိတာ ကုိ စနစ္တက် အစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ လုပ္ျပီး လုပ္ငန္းေတြ ကုိ ျပန္ျပီး သုံးသပ္ အကံျဖတ္ျခင္း တုိ႕ ပါ၀င္သည္။ ခဏတစ္ျဖဳတ္ လုပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းမဟုတ္ပါဘူး ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

အဖြဲ႕တစ္ခုမွာ ပုံစံမ်ဳိးစုံ အခ်င္းအရာမ်ဳိးစုံ ပါ၀င္သည္။ ဒီအရာေတြ က အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္မွီခုိျပီး ျဖစ္တည္ေနၾကသည္။ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းေနၾကသည္။

အဖြဲ႕၀င္မ်ားစုေပါင္းျပီး ပန္းတုိင္သုိ႕ ေရာက္ေအာင္ အတူဆုံးျဖတ္ၾကသည္ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းၾကသည္ ေနာက္ အဖြဲ႕ ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းေတြရွာ ၾကသည္။ နည္းလမ္းေတြ ကုိ အေကာင္အတည္ေဖာ္ၾကသည္။ ေနာက္ သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္အကဲျဖတ္ၾကသည္။ ဒီလုပ္ရင္း သင္ခန္းစာေတြ ယူျပီး ပုိေကာင္းတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခု ဖန္တီးၾကျပန္သည္။ OD သည္ ထုိသုိ႕ သံသရာလည္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ဖြံျဖဳိးပုံ အဆင့္ဆင့္

စတင္ခ်ိန္ (ကနဦး နွစ္မ်ား)

ထင္ရွားျပတ္သားတဲ့ ပန္းတုိင္စံထားတဲ့ ရည္မွန္ခ်က္ေတြ ရွိသည္။ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြ မိသားစု၀င္ေတြ ပါ၀င္သည္။ တူညီတဲ့ တန္ဖုိးထားမႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာမ်ား၊ လုပ္ပုံကုိင္ပုံ မ်ားရွိသည္။ အားလုံးေလးစားယုံၾကည္ရျပီး ထင္ရွားထူးျခားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရွိသည္။ အဖြဲ႕ကုိ ထူးျခားသည္ အမ်ားနဲ႕ မတူျခင္းကုိ အားလုံးဂုဏ္ယူၾကသည္။ လူတုိင္း မိမိ စိတ္၀င္စားရာ သန္ရာသန္ရာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ လူတုိင္းလူတုိင္း အရာရာကုိ လုပ္နုိ္င္တယ္လုိ႕ ထင္ၾကသည္။

ဆုံျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ဆင့္ မရွိ။ ဘယ္သူ ေတြ က ဘယ္လုိ သေဘာတူမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မယ္ ဆုိတာမ်ဳိးမရွိ။ ေခါင္းေဆာင္က ဆုံးျဖတ္တာ မ်ားသည္။ ေခါင္းေဆာင္ ဆုံးျဖတ္လုိ႕ မသင့္ (သုိ႕) မေသခ်ာတဲ့ အခါ တဖြဲ႕လုံး၏ သေဘာတူညီမႈ  အမ်ားဆုံးျဖတ္ခ်က္ ကုိ (လုိမွ) ေတာင္းခံသည္။

ပုိစနစ္တက် ရွိလာခ်ိန္

စနစ္ေတြ ကုိ စနစ္တက် အေကာင့္အတည္ ေဖာ္လာသည္။ အဖြဲ႕သားမ်ားကုိ ဘယ္လုိ ဘယ္ပုံ ဆက္သြယ္မယ္ သတင္းေပးမယ္( ဆက္သြယ္ေရး)၊ အစည္းအေ၀းဘယ္လုိ လုပ္မယ္၊ ဆုံျဖတ္ခ်က္ကုိ ဘယ္လုိပုံစံနဲ႕ ခ်မယ္၊ လုပ္ငန္းအစိတ္အပုိင္းေတြ အလုပ္တာ၀န္ေတြ ခြဲေ၀မႈ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ဘ႑ာေငြဘယ္လုိ သုံးစြဲမယ္ ဘယ္လုိရွာမယ္ ရွင္းတမ္းဘယ္လုိထုတ္ျပန္မယ္- ဆုိတာ ေတြ ကုိ စနစ္တက် နဲ႕ အေကာင္အတည္ ေဖာ္လာနုိင္သည္။

ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ ေတြ ဗ်ဳဟာေတြ ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပီး ခ်င့္ခ်ိန္လာသည္။ ငါတုိ႕ လုပ္ေနတာ ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ရဲ႕လား ထိေရာက္လား မွန္ကုန္လာ ျပန္လွည္စဥ္းစား သုံးသပ္လာသည္။

ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းနဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ယူမႈပုိင္းေတြ ကုိ ျပန္ဖြဲ႕စည္းသည္ ျပဳျပင္သည္။ ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ သတ္မွတ္လာသည္။ ေငြ အခ်ိန္ ေနရာ ခြဲေ၀သုံးစြဲေရး စနစ္တက် ျဖစ္လာသည္။

ေပါင္းစပ္ျခင္း (ေပါင္းစည္းမႈ အဖြဲ႕အစည္း)

တူညီတဲ့ တန္ဖုိးထားမႈ ကုိ ဦးတည္တဲ့ လုပ္ငန္းသစ္ေတြ တာ၀န္သစ္ေတြ နဲ႕ အဖြဲ႕ ကုိ ေမာင္းနွင္ လာနုိင္ျပီ။ အဓိက ေခါင္းေဆာင္ တာ၀န္ယူသူေတြ ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္။ ရာထူးအဆင့္အတန္းၾကီးစဥ္ငယ္လုိက္ အစီအစဥ္ေတြ နည္းလာျပီး လုပ္ငန္းခြဲအခ်င္းခ်င္း အျပန္လွန္ ဆက္သြယ္ျပီးေပါင္းစပ္လုပ္ကုိင္တဲ့ ကြန္ရက္ သ႑ာန္ျဖစ္လာသည္။

အဖြဲ႕ရဲ႕ စနစ္တစ္ခုလုံးသည္ စနစ္ခြဲမ်ား ေပါင္းစပ္ထားသလုိ ပုံစံျဖစ္လာသည္။ ျပင္ပ ပတ္၀န္းက်င္ ကုိ အဖြဲ႕ က ၾသဇာ သက္ေရာက္လာသည္။ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အရည္အေသြးဟာ အဓိက က်လာျပီး ပုိမုိေကာင္းမြန္ လာသည္။ ထီတြင္ဆန္းစစ္မႈေတြ နည္းလမ္းအသစ္ေတြ ကုိ ကုိ တစ္ခုျပီးတစ္ခု လုပ္ေဆာင္လာနုိင္သည္။

နိဂုံး

အဖြဲ႕ တစ္ခု ရဲ႕ ရွိသင့္တဲ့ အရာေတြ လုပ္သင့္တဲ့ အရာေတြ နဲ႕ အဆင့္ဆင့္ တုိးတတ္လာမႈ ကုိ တင္ျပျပီးပါျပီ။ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ တစ္ဖြဲ႕ နဲက တစ္ဖြဲ႕ မတူေသာေၾကာင့္ ဘယ္လုိ လုပ္သင့္ပါသည္ဆုိတာ ကုိ ကၽြန္ေတာ္မေျပာနုိင္ပါ။ အဖြဲ႕စည္းဖြံျဖဳိးေရးဟာ ျပင္ပ အတုိင္ပင္ခံ တစ္ေယာက္ ခဏလာျပီး ၀င္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းမဟုတ္ပါဘူး။ စဥ္ဆက္မျပတ္ တပ္ခါတလဲလဲ ေရရွည္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခု ပဲ ျဖစ္ပါသည္။

အဖြဲ႕တုိင္းေရရွည္တည္တံျပီး ခုိင္ျမဲ ၾကပါေစ

ေမာင္ဥဂၢါ

ဟိမႏၱာေတာင္ေျခ

သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၅ ရက္ေန႕ ၁၃၇၃ ခုနွစ္

 

S 7 ပုံစံ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s