Professor Samdhong Rinpoche

တိဘက္ႏုိင္ငံဟာ ဝါဂ်ရာယနဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္ၾကေသာ လြတ္လပ္သည္႕ အခ်ဳပ္ျခာအာဏာပုိင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ အျပင္ အိႏိ္ၵယ၊နီေပါႏွင့္ ဘူတန္ႏုိင္ငံ တုိ႔ႏွင့္လည္း သံတမန္ေရး ဆက္သြယ္မႈရွိခဲ့သည္။ တိဘက္သည္ ၁၉၅၉ခုႏွစ္ထိတုိင္ လြတ္လပ္ျပီး ေအးခ်မ္းသာယာသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ခ့ဲသည္။ ၁၉၅၉ခုနွစ္မွာပင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတုိ႔၏  ႏုိင္ငံေရးက်ဴးေက်ာ္မႈ ေၾကာင့္ “H.H The Dalai Lama” ဒလိုင္းမားႏွင့္ တိဘက္ ႏုိင္ငံသား ရွစ္ေသာင္းတုိ႔သည္ အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး ထိမ္းေရွာင္ ခဲ့ၾကရသည္။ ၄င္းအဖြဲ႕တြင္ Professor Samdhong  Rinpoche တစ္ေယာက္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ (၄၈) ႏွစ္တိုင္ေအာင္ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအၿဖစ္  ေနခဲ့ၾကရသည္။

Professor Samdhong  Rinpoche ကုိ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ အသက္(၅)ႏွစ္သားအရြယ္ တြင္ စတုတၱေၿမာက္ Samdhong Rinpoche ၏ လူ၀င္စားျခင္းခံရသည္ဟုဆုိၿပီး Gaden Dechenling ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းထုိင္အျဖစ္ ေၿမႇာက္တင္ျခင္းခံရသည္။ သူသည္အိႏိ္ၵယနိုင္ငံ တိဘက္လြတ္ေၿမာက္နယ္ေၿမသို႔ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား တိဘက္ကို က်ဳးေက်ာ္ေသာႏွစ္၊ ၁၉၅၉ခုႏွစ္ကတည္းက ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ခုႏွစ္ေရာက္ေသာအခ်ိန္တြင္ သူသည္ တိဘက္ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဆရာတပါး အျဖစ္ Sera, Drepung ႏွင့္ Gaden Dechenling Aden ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ စာခ်ေပးခဲ့သည္။ သူသည္၁၉၆၈ခုႏွစ္တြင္ Dechenling Aden ဘြဲ႔ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရၿပီး Ngagrimpa ဘြဲ႔ကုိ ၁၉၆၉ခုႏွစ္တြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ Professor Samdhong Rinpoche သည္ Varanasi ၿမိဳ႔၌ရွိေသာ  တိဘက္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ၾကားေရး ဗဟုိဌာန (The Central Institute of Higher Tibetan Studies)(အခု တကၠသုိလ္။ ဘုန္းဘုန္း ဓမၼဂဂၤါဆရာလုပ္ေနေသာေက်ာင္း)   ၏ ညြန္ၾကားေရးမွဴး လည္း ၿဖစ္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္ ၂၀၀၁ခုႏွစ္တြင္ Professor Samdhong Rinpoche သည္ တိဘက္လြတ္ေျမာက္ နယ္ေျမ အစုိးရ၏၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေၿမာက္ျခင္းခံရသည္။ သူသည္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ႏွစ္(၄၀)တုိင္တုိင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈစနစ္မွာလည္း တိဘက္လူမ်ိဳး အမ်ားစု၏ မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိစနစ္ကုိ စတင္ေပးရန္ အႀကံေပးသူမွာ ံံ HH the Dalai Lama ျဖစ္သည္။

တိဘက္လြတ္ေၿမာက္နယ္ေၿမအစိုးရ၏ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အၿဖစ္ မိန္႔ခြန္းေၿပာႀကားစဥ္က သူဆုိသည္မွာ “ကၽြန္ေတာ္ တို႔တိဘက္ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အၾကမ္းမဖက္ေရး၀ါဒကိုသံုးၿပီး ေလာကၾကီးကို စံနာမူနာအၿဖစ္ ေနထိုင္ရန္ၿဖစ္သည္။ ယင္းအတုိင္းၿဖစ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ပထမဦးဆံုးအေနႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈတခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ ပ်ိဳးေထာင္ရမည္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔က အၾကမ္းမဖက္သည္႕ ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ေ၀ါဟာရႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ေနထုိင္မႈ ပုံစံမ်ဳိးကုိ က်ေနာ္တုိ႕ လူအဖြဲ႕စည္း ေနစဥ္ဘ၀မွာ စတင္လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိဘက္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အိႏိ္ၵယနိုင္ငံ၌ အေၿခခ်ေနထိုင္ၿခင္း သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စီမံကိန္းအတြက္ စမ္းသပ္ရန္ အေကာင္းဆံုးေနရာ ၿဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႕ဆုိရာ၌၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဂႏီ္ၵ၏ အေတြးအေခၚတခုၿဖစ္ေသာ မိမိကိုယ္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ၿခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ အၾကားမွာ အသံုးခ်ေစလိုပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ အၾကမ္းမဖက္၀ါဒ၊ ေတာေတာင္သဘာ၀ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာလယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို ့ပတ္၀န္းက်င္မွာ လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေစလိုပါသည္။”

Henry David Thoreau က ဆုိသည္မွာ “အစိုးရထဲမွာ အရာအားလုံးမအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရသည္သာ အေကာင္းဆံုးၿဖစ္တယ္”။ ဂႏီ္ၵကလည္း “Self rules” ဆိုသည္မွာ သူတပါးက မိမိကိုလာ၍ အုပ္ခ်ဳပ္မြမ္းမံ ၿခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိကိုယ္မိမိအုပ္ခ်ဳပ္ၿခင္းသည္ သာအေကာင္းဆံုျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္သည့္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ၀န္ၾကီးက ဆက္လက္ေၿပာၾကားသည္မွာ “ဘယ္လိုနည္းပင္ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူမ်ိဳး၏အုပ္ခ်ဴပ္ေရး စနစ္ကိုပိုမိုၿပီး အစြမ္းထက္ လာေအာင္လုပ္ရမည္္၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကို ေရးဆြဲရာ၌လည္း ရွင္းလင္းေသာ ဇယားမ်ားႏွင့္ လက္ခံနိုင္ေၿခရွိေသာ အခ်က္အလက္ေတြ ပါ၀င္ရမည္။ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္က ဘာသာေရးနဲ ့ ပတ္သက္ေသာမူ၊ ပညာေရးမူ၊ အိမ္တြင္းစီမံမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးမူတို႔ကို တိဘက္လူမ်ိဳးတို ့ရဲ ့ ယဥ္ေက်းမႈနဲ ့ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္တို႔အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေရးဆြဲေစလိုပါသည္။ ပိုၿပီးတိတိက်က်ဆိုရရင္၊ ကၽြန္ေတာ္က အဆင့္အတန္း မွီေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာမူတခုကို ေရးဆြဲလိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ လံုး၀လိုအပ္မွသာ အသံုးခ်ရမွာၿဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

တိဘက္အမိေၿမအတြက္ Samdhong ေၿပာၾကားသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ Beijing ႏွင္႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ဖို႕လိုအပ္သည္။ အၿပည္ၿပည္ ဆိုင္ရာအကူအညီ ရရွိဖို႔လည္း အစြမ္းကုန္ၿမင့္တင္ရဦးမည္။ တိဘက္ႏွင့္ တ႐ုုတ္(၂) နိုင္ငံၾကားမွာ နားလည္မႈရွိရန္၊ အၿပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို ့ရန္အေရးၾကီးေသာ အခ်က္တခု ၿဖစ္္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ ေအာင္ၿမင္မႈႏွင့္ က်ဆံုးမႈသည္ တရုတ္အစိုးရႏွင့္ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံေရးဥပေဒ တည္ေဆာက္ေသာ အဖြဲ ့မ်ား အေပၚမွာ မူတည္ပါလိမ့္မည္။

အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ တိဘက္လူမ်ိဳးမ်ားလူဦးေရ တသိန္းႏွင့္ေလးေသာင္းတုိ႔သည္ တိဘက္နိုင္ငံ၏ အၿပင္ဘက္မွာ ေနထိုင္ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားထဲမွ လူဦးေရကိုးေသာင္းေက်ာ္သည္ အိႏိ္ၵယနိုင္ငံမွာရိွသည္႔ ဒုကၡသည္ စခန္း (၄၃)ခု၌ ေနထိုင္ၾကသည္။ ထုိသူတို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္အေ၀းေရာက္  အစိုးရရွိၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကို ၿပည့္၀စြာ အသံုးခ်ၾကသည္။ သူတို ့၏ အေၿခခံပညတ္(၂) ခ်က္ကား အမွန္တရား ႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္မႈ ၿဖစ္သည္။ အစိုးရကလည္း ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး လႊတ္ေၿမာက္နယ္ေၿမရွိ တိဘက္လူမ်ိဳးမ်ားကို ေစာင္႔ေရွာက္လ်က္ရွိသည္။

အိႏိ္ၵယမွမ်ားစြာေသာကူညီေထာက္ပံ့မႈတုိ႔ၿဖင့္ တိဘက္လူမ်ိဳးတို႕သည္ မိမိတို႔၏ အယူ၀ါဒႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းၿမႇင့္တင္နိဳင္ခဲ့သည္။ ထို႔အၿပင္ တိဘက္လူမ်ိဳး ဒုကၡသည္ ကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားကို လႊတ္ေၿမာက္နယ္ေၿမတြင္ မြမ္းမံတည္ေဆာက္ နိုင္ခဲ့သည္။ တိဘက္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္အခါ၌ အိႏိ္ၵယနိင္ငံတြင္ ကိုယ္က်န္းမာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာစြာၿဖင့္ ေနထိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသို႔ ေနထိုင္ၿခင္းသည္ မိမိတို႔၏နိုင္ငံကို ေက်ာခိုင္းလိုက္ၿခင္း မဟုတ္ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀ါဒႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္ေရး၀ါဒၿဖင့္ တိဘက္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏နုိင္ငံသို႕ တစ္ေန႔တြင္ ၿပန္ရလိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

Professor Samdhong Rinpoche နွင့္ အတူ ထုိင္း အင္ဒုိနီရွား အိႏိၵယ ျမန္မာ မွ လူမႈလႈပ္ရွားလူငယ္မ်ား နဲ႕ အတူ (မိဂဒါဝုန္အင္စတီက်ဳ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s