က်ေနာ္ ယုံၾကည္လက္ခံထားေသာ ဘာသာေရးအေၾကာင္း

က်ေနာ္မွာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရွိသည္။ သူ႔နာမည္မွာဖာဒီမာ မဒူနာ ဂ်စ္တူး ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဝက္သား မစား အမဲသားကုိစားသည္။ က်ေနာ္ကမႈ အမဲသားမစားဝက္ကုိ အလြန္ၾကိဳက္သူျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တုိ႕ နွစ္ေယာက္ကား သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။   တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ ေကာင္းေစ ခ်င္ေသာ ေမတၱာထားၾကသည္ ခ်စ္ခင္ၾကသည္။ သူက က်ေနာ္သိပ္ၾကိဳက္ေသာ ဝက္သားကုိ မစားေစခ်င္အမဲသားကုိ စားေစခ်င္သည္။ က်ေနာ္ကလည္း သူကုိ အမဲသားကုိ ျပတ္စဲျပီး ဝက္သားကုိ စုံမက္ေစခ်င္သည္။   သူက ဝက္သားဟာ ဒ႑ာရီအရ ေနာဧသေဘၤာေပၚက အညစ္ပတ္ဆုံးအေကာင္ျဖစ္ျပီး ဝက္သားကုိစားရင္ ေရာဂါဘယထူေျပာေၾကာင္း က်ေနာ္ျဖစ္ေနေသာ ႏွလုံးေရာဂါနဲ႕လည္းမတည္႔ေၾကာင္း စသျဖင့္  ဝက္သားမေကာင္းေျပာျပီးအမဲသားဟာ လူအတြက္ အဟာရျပည့္ဝေစေၾကာင္း အရသာမွာ လည္းေကာင္း ေၾကာင္း က်န္းမာေရးနဲ႕လည္းညီညြတ္ေၾကာင္းေျပာျပီး အမဲသားအဆြယ္တရားေဟာသည္။     သူဘယ္လုိေဟာေဟာ…

Rate this: