ျပန္ေရးရမဲ့ အင္းေလး ရာဇဝင္

ေတာင္တန္းေတြ၀န္းရံ ပင္လယ္အသြင္သ႑န္နဲ႕ ရြာ (၄) ရြာ ေရေပၚတင္လုိ႕ အင္းေလးရြာ အမည္တြင္ ေနာင္အခါ “အင္းေလး” လာသူေတြဘ၀င္ေအးရ ကဗ်ာေတြစာေတြေရးၾကနဲ႕ ေရေပၚေစ်းမွာေပ်ာ္ ေျခကေလးနဲ႕ေလွေလွာ္လုိ႕ ေဖာင္ေတာ္ဦးကုိေမွ်ာ္ဖူး လာသူေတြ ၾကည္နူးလုိ႕ အသြင္ထူးေစတာက သဘာ၀ ဘ၀င္ျမဴးေစတာက ထာ၀ရ ၾကည္နူး ပႆဒျဖစ္ေရး အင္းသားဘ၀ျဖစ္ရတဲ့ငါ ေဒသအေရးစိတ္ေအးစြာနဲ႕ ဟုိစဥ္ကအေတြး ျပန္ေတြးရင္းလြမ္းခဲ့ရ ကန္အင္းေလး သတင္းက ဇရာဆုိတဲ့ အဆင္းမေတြ႔ရေပမဲ့ မၿမဲျခင္းဆုိတဲ့ အနိစၥ ဆင္းရဲျခင္းဆုိတဲ့ ဒုကၡကုိ ဆင္ျခင္ျခင္းနဲ႔ ျမင္ကြင္းမလွပတာေတြက ပြင့္လင္းစြာတင္ျပရရင္ သာယာတယ္ဆုိတဲ့ အင္းေလး ျပန္ေျပးလုိ႕ၾကည့္ရင္ ေရစပ္မွာ ရြာတစ္ရာမက ေရေပၚမွာ ရြာမ်ားစြာ ၀မ္းေရးကုိရွာ ကုိတံငါ ေရလုပ္သား လယ္သမားနဲ႔ ကုန္သည္ လက္မႈမွာ တြင္က်ယ္ ကၽြန္းေမွ်ာျခံစုိက္ ၾကံေတြ ၾကိတ္လုိ႕…

Rate this: