ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုသည္မွာ

၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားမွ စ၍ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လူမႈေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အလို႔ငွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအမံမ်ား အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ မြန္ျမတ္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားကာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ေသာ္လဲ ဒီေအဂ်င္စီမ်ားရဲ. ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ဒီကာလအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေလ့လာမႈနယ္ပယ္ေတြမွာ သီအိုရီေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ၎သီအိုရီ တစ္ခုစီတိုင္းမွာလဲ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္႐ႈျမင္မႈမ်ား၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား အသီးသီးရွိၾကတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အသံုး၀င္၊ အသံုးျပဳေနၾကသည့္ အေျခခံသည္အိုရီ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဆြးေႏြးရေအာင္္။ ထိုမွ်မက လူသား၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုတာ ယေန႔အခ်ိန္အခါအတြက္ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္လဲၾကည္ရေအာင္္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးစက္မႈႏိုင္ငံမ်ား၏ ေျခရာအတိုင္း တစ္သေ၀မသိမ္း လိုက္ေလ်ာက္ရမည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခံယူခ်က္အေပၚမွာ ဒီအဆိုကို အေျခခံထားျခင္းပဲ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆတာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္…

Rate this:

အသိပညာ

အသိပညာ အသိဥာဏ္ဆုိတာ ဘယ္ဟာဟုတ္တယ္ ဘယ္ဟာမဟုတ္ဖူး ဆုိတာကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ေတြျမင္လာေအာင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးေခၚၾကံစည္စြမ္းလုိထင္တယ္။ အေၾကာက္တရားကင္းကင္းနဲ.ရဲရဲ၀ံ၀ံ ေတြးေခၚၾကံစည္စြမ္း ဟာ ပုံေသကားက် အတုလုိက္တာမ်ဳိးမဟုတ္ဖူး ကုိယ္ပုိင္ၾကံစည္စြမ္းျဖစ္တယ္။ ေၾကာက္ရြံထိပ္လန္ေန ရင္ေတာ ့ဘယ္အသိတရားမွမရႏုိင္ဖူး။ ေရလုိက္ငါးလုိက္ ေနထုိင္သူေတြဟာ အမုန္တရားကုိ ခ်စ္ျမတ္နုိးသူမဟုတ္ဖူး။ အမုန္တရားကုိေတာင့္တသူ ေတြဟာအျမဲတမ္း ေစာင့္ၾကည္ေနမွသာ၊ အျမဲတမ္းသင္ၾကားေန တဲအခါမွသာ အမွန္တရားကုိေတြရမယ္။အသိပညာက လူးသားေတြရဲ.အေတြးအေခၚ၊ေပါင္း သင္းဆက္ဆံေရးနဲ. ေမတၱာတရားေတြကုိ ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ေၾကာက္ရြံ.မႈကုိ အတြင္းအျပင္ လုံး၀ ကင္းစင္ေအာင္ဖယ္ရွားေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေမာင္ သာမညရဲ. ရွင္သန္ေသာ ဘ၀ မွွွွွ ကူးယူပါသည္။

Rate this: