အစည္းေ၀းတစ္ခု ဘယ္လုိလုပ္မလဲ?

အခုခ်ိန္ ပရဟိတလူငယ္ အဖြဲ႕ေလးေတြမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာတာ အားရစရာ။ ဒါေပမယ့္ ပရဟိတလူငယ္အဖြဲ႕ အေတာ္အမ်ား အေၾကာင္းေၾကာင့္ စနစ္တက် မလုပ္နုိင္တာေတြရတယ္။ အဖြဲ႕တုိင္း အဖြဲ႕တုိင္း အစည္းေ၀းေတြ လုပ္ျပီး ဘာမွလည္း မထူး အလုပ္ရႈပ္တယ္ ဟုိေကြ႕ ဟုိတက္နဲ႕ ေလွာ္ ဒီေကြ႕ ဒီတက္ နဲ႕ ေလွာ္ဆုိတာမ်ဳိးေတြ ၾကားေနရေတာ့ ပရဟိတလူငယ္အဖြဲ႕စည္းေတြမွာ အစည္းေ၀းဘယ္လုိ လုပ္သင္တယ္ ဆုိတာ ကုိ သိထားသေလာက္ေလး မွ်ေ၀ လုိက္ပါတယ္။ သိျပီးသား တတ္ျပီးသား မဟာ့ မဟာ ဆရာ့ ဆရာ ၾကီးမ်ားအတြက္ မရည္ရြယ္ပါ။ ကုိယ္အားကုိယ္ကုိး လူငယ္ပရဟိတ အဖြဲ႕မ်ားအတြက္သာ……………………. အစည္းေ၀းဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႕ လူမူ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ အစည္းအေ၀းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ လပတ္အစည္းေ၀း၊ နွစ္လယ္ အစည္းေ၀း၊ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းေ၀းဆုိတဲ့…

Rate this:

အဖြဲ႕စည္း ဖြံၿဖဳိးတုိးတက္ျခင္း ဆုိသည္မွာ

ဒီစာကုိ ကၽြန္ေတာ္အကုိၾကီး ကုိသံေခ်ာင္း ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ လူဆုိးေလးမ်ား အဖြဲ႕ Bad Boy အဖြဲ႕ ကုိ အာဖုိ႕ ျပင္ထားတဲ့ ဟာပါ။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ သူတုိ႕ကုိ မအာျဖစ္လုိက္ရပါ။ ဒါေပမယ္ အခု လူမႈေရးအဖြဲ႕ ဟုိအဖြဲ႕ဒီအဖြဲ႕ ေတြ အလ်ဳိလ်ဳိ္ေပၚလာတာေၾကာင့္ သူတုိ႕ အတြက္ အသုံးမ်ား၀င္ မလား ဆုိျပီးျပီး ျပန္ျပီးနဲနဲ ဆီစမ္း နွမ္းျဖဴးထားတာပါ။ သိလုိ တတ္လုိ႕ ကၽြမ္းလုိ႕ ေရးတာမဟုတ္ပါဘူး။ သိျပီးသား မ်ား တတ္ျပီးသားမ်ား မလုိဘူးထင္သူမ်ား ဆရာၾကီးမ်ားဖတ္စရာမလုိပါ။ အဖြဲ႕ဆုိတာ ဘာလဲ ၃ေယာက္နဲ႕ သုံးေယာက္ထက္ပုိတဲ့ အစုအေ၀ကုိ အဖြဲ႕လုိ႕ ေခၚပါသည္။ တစ္ေယာက္တည္းကုိ တစ္ေယာက္ တည္းဟုေခၚသည္။ နွစ္ေယာက္ကုိ အတြဲလုိ႕ေခၚသည္။ ၃ ေယာက္ နဲ႕ အထက္…

Rate this: